Phát triển nông thôn và bố trí dân cư

Ban hành quy chế hoạt động của hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương

Thứ tư, 19/04/2023, 15:36 GMT+7

Ban hành quy chế hoạt động của hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương

     Ngày 02 tháng 03 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 757/QĐ-BNN-VPĐP về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp trung ương. 

     Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 4609/QĐ-BNN-VPĐP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyet dinh ban hành Quy che Hoi dong OCOP trung ương

Quy che Hoi dong OCOP trung ương (ban hanh kèm QĐ)

Người viết : Phạm Minh Nhật
Ý kiến bạn đọc