Diêm nghiệp

Chỉ đạo sản xuất muối niên vụ năm 2022

Thứ tư, 01/06/2022, 15:11 GMT+7

Chỉ đạo sản xuất muối niên vụ năm 2022

     Thực hiện theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chỉ đạo sản xuất muối niên vụ niên vụ 2022 tại Công văn số 1025/BNN-KTHT ngày 21 tháng 02 năm 2022.

      Đồng thời, nhằm khắc phục các vấn đề hạn chế, tồn tại và phát huy các kết quả tích cực đạt được trong niên vụ muối 2021và để tăng cường hiệu quả sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của người dân làm muối trên địa bàn Thành phố trong niên vụ muối 2022.

     Ngày 16 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Công văn số 1590/UBND-KT về việc chỉ đạo sản xuất muối năm 2022.

     (Đính kèm Công văn số 1590/UBND-KT ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
Người viết : Đinh Xuân Khánh
Ý kiến bạn đọc