Thủ tục đăng ký hợp tác xã

Đăng ký thành lập hợp tác xã trực tuyến

Thứ ba, 12/11/2019, 15:43 GMT+7

Đăng ký thành lập hợp tác xã trực tuyến

         Kể từ ngày 28/5/2019, Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã được chính thức triển khai trên phạm vi cả nước tại địa chỉ https://dangkyhtx.dkkd.gov.vn

Ngày 08/04/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. Thông tư này có hiệu lực từ kể ngày 28/05/2019.

Theo đó, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn hình thức đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử. Hồ sơ đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng của một trong các chủ thể sau: Cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hợp tác xã theo quy định; Người được cá nhân có thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã. Hồ sơ đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử có giá trị pháp lý như hồ sơ nộp bằng bản giấy.

Trình tự, thủ tục đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng như sau:

  • Bước 1, cá nhân có thẩm quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy định trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã.
  • Bước 2, sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, cá nhân có thẩm quyền sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử.
  • Bước 3, trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, cơ quan đăng ký hợp tác xã gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số hợp tác xã. Sau khi nhận được mã số hợp tác xã từ cơ quan thuế, cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã và thông báo cho hợp tác xã.

          Nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký hợp tác xã là người thành lập hợp tác xã hoặc hợp tác xã tự kê khai hồ sơ đăng ký hợp tác xã và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã; Cơ quan đăng ký hợp tác xã chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký hợp tác xã, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của hợp tác xã và người thành lập hợp tác xã; Cơ quan đăng ký hợp tác xã không giải quyết tranh chấp giữa các thành viên hợp tác xã với nhau hoặc với tổ chức, cá nhân khác hoặc giữa hợp tác xã với tổ chức, cá nhân khác.

          Trong giai đoạn đầu triển khai Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT, quy trình trao đổi thông tin giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và Hệ thống thông tin đăng ký thuế được áp dụng đối với hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã (bao gồm cấp mã số hợp tác xã), các thủ tục còn lại sẽ thực hiện theo quy trình luân chuyển hồ sơ bằng giấy giữa cơ quan đăng ký hợp tác xã và cơ quan thuế.

      Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 như: Sửa đổi Điều 2. Giải thích từ ngữ;  bổ sung Điều 2a Nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký hợp tác xã; sửa đổi Điều 4 Ủy quyền đăng ký hợp tác xã; bổ sung Điều 4a Các giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã; sửa đổi Điều 5 Ngành nghề kinh doanh; sửa đổi Điều 6 Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký hợp tác xã; bổ sung Điều 6a Quy trình phối hợp tạo và cấp mã số hợp tác xã, Điều 6b Thời hạn đăng ký hợp tác xã, Điều 6c Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Điều 6d Cấp đăng ký hợp tác xã theo quy trình dự phòng; bổ sung các Điều 8a Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hợp tác xã là tổ chức tín dụng; Điều 8b Đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử; Điều 8c Hồ sơ đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử hợp lệ, Điều 8d Trình tự, thủ tục đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng;…

          Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐTcũng bãi bỏ nhiều điểm, khoản điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT. Các mẫu biểu và dẫn chiếu về mẫu biểu tại Phụ lục ban hành kèm Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT  hết hiệu lực kể từ ngày 28/5/2019.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc