Logo 2
Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Dạy nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ năm, 08/11/2018, 14:27 GMT+7

Dạy nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

1. Kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Sau hơn 6 năm thực hiện việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; trên địa bàn Thành phố có trên 60.000 lao động được đào tạo nghề, trong đó trên 40% học nghề nông nghiệp và gần 60% học nghề phi nông nghiệp. Kết quả của việc đào tạo là góp phần nâng tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo, nâng cao năng suất lao động, giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên 1 ha đất canh tác năm 2016 là 410 triệu đồng/ha, tăng 2,58 lần so với 2010 là 158 triệu đồng/ha.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn) được giao nhiệm vụ quản lý công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, qua quá trình quản lý công tác dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn dù đã có nhiều nỗ lực nhưng vẫn còn một số mặt hạn chế khó khăn như:

Về phía người học:

- Trình độ học vấn của người lao động còn nhiều hạn chế, một số người lao động ban ngày phải đi mưu sinh, phần đông người dân ở phân tán nên không thể tổ chức học tập trung mà phải tổ chức dạy lưu động, dạy trực tiếp tại địa bàn, dạy theo nhu cầu thời gian mà người dân có thể học. Do trình độ đào tạo là ngắn hạn và sơ cấp nghề nên học viên sau khi học thường chưa đáp ứng được nhu cầu cao của các doanh nghiệp.

- Lao động nông thôn một số nơi còn mang tâm lý là thích chọn các khoá học ngắn hạn để đi làm việc; người lao động đã làm nghề nhưng chưa qua đào tạo không muốn tham gia học các lớp đào tạo nâng cao do địa phương tổ chức.

Về cấp quản lý:

- Đội ngũ làm công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm cho lao động nông thôn tại các phường, xã và cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa được đào tạo chuyên sâu về công tác tư vấn học nghề và việc làm nên công tác tuyên truyền, tư vấn có lúc, có nơi còn chưa hiệu quả. Lao động nông thôn trong độ tuổi có nhu cầu học nghề nhưng chưa được tư vấn nghề học hoặc không lựa chọn đúng nghề phù hợp với trình độ học vấn và khả năng làm nghề.

- Cơ sở đào tạo nghề chưa có bộ phận giới thiệu, giải quyết việc làm cho người học sau học nghề, dẫn đến người học phải tự tìm kiếm việc làm sau học nghề nên chưa muốn tham gia học nghề.

- Các địa phương chưa kết nối được cung cầu lao động qua đào tạo, chưa rà soát, thống kê số lao động nông thôn có nhu cầu thực tế cần học nghề nông nghiệp với nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo nghề của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn.

3. Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn để góp phần thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới: phải xác định rõ mục tiêu của đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đúng định hướng chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể: đào tạo cho khoảng 70% số lao động nông thôn học các nghề nông nghiệp để phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp; 20% cho lao động tham gia sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; 10% đào tạo nông nghiệp để đảm bảo an sinh xã hội nông thôn ở địa phương.

4. Để các hoạt động đào tạo nghề cho nông dân và lao động nông thôn thực sự hiệu quả, tạo được sự đồng thuận cao của người dân, cần thực hiện tốt một số vấn đề sau:

- Phải có sự “vào cuộc” mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị ở địa phương. Nhận thức đúng về đào tạo nghề cho nông dân và lao động nông thôn là cơ hội để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương, nâng cao chất lượng, năng suất lao động; góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Thực tế thời gian vừa qua cho thấy, ở địa phương nào có sự quan tâm của cấp uỷ đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền và sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội… thì ở đó công tác dạy nghề cho nông dân và lao động nông thôn đạt được kết quả mong muốn.

- Rà soát, xác định nhu cầu học nghề nông nghiệp của lao động nông thôn theo từng nghề và cấp trình độ đào tạo; kết hợp rà soát, xác định nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp của các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Thông qua đó đặt hàng các cơ sở đào tạo hoặc đặt hàng cho các doanh nghiệp đào tạo, ngân sách hỗ trợ kinh phí đào tạo.

- Việc tổ chức các khóa đào tạo phải linh hoạt về chương trình đào tạo, hình thức đào tạo, phương thức đào tạo… Chương trình đào tạo phải gắn với học liệu sinh động, đa dạng và thiết thực, phù hợp với trình độ của người học.

- Thực hiện đào tạo nghề theo số lượng, ngành nghề theo chỉ tiêu đăng ký đào tạo trong giai đoạn 2017 - 2020 của các quận, huyện. Ủy ban nhân dân phân công rõ trách nhiệm quản lý công tác đào tạo nghề cho Phòng Kinh tế và Phòng Lao động-Thương Binh và Xã hội (đào tạo nghề nông nghiệp do Phòng Kinh tế chịu trách nhiệm chính; đào tạo nghề phi nông nghiệp do Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm) theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 5480/QĐ-BNN-KTHT ngày 29 tháng 12 năm 2017 và Công văn số 4452/UBND-KT ngày 16 tháng 08 năm 2016.

- Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản chỉ đạo của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của thành phố hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Tuyên truyền, tư vấn học nghề nông nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, sử dụng hệ thống truyền thanh của quận-huyện, xã-phường-thị trấn.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Thực hiện cơ chế giám sát của các tổ chức đoàn thể xã hội như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh về tổ chức đào nghề cho lao động nông thôn.

5. Lời giải của Thành phố Hồ Chí Minh đối với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn cả về nông nghiệp và phi nông nghiệp là một bài toán với nhiều lời giải khác nhau, vấn đề là chọn ra lời giải nào hiệu quả và tốt nhất. Để công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn thực sự hiệu quả, sát với thực tế, cần tập trung thực hiện các nội dung sau:

          a) Phân rõ trách nhiệm ngành nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm đào tạo nghề nông nghiệp; ngành lao động, thương binh và xã hội chịu trách nhiệm đào tạo nghề phi nông nghiệp:

 Với việc phân công trách nhiệm này, ngành lao động, thương binh - xã hội vẫn chịu trách nhiệm chung về đào tạo nghề lao động nông thôn, riêng với lao động lĩnh vực đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp, ngành nông nghiệp quản lý và chịu trách nhiệm đào tạo vì có điều kiện để đáp ứng các yêu cầu về đào tạo từ phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng NTM. Do vậy sẽ thực hiện tốt hơn việc đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp khi đã có sẵn Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Công nghệ sinh học TP, có Trung tâm Dạy nghề của Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Chi cục Bảo vệ thực vật hay Trung tâm Hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân TP… Ngoài ra còn có Trường Trung cấp Kỹ thuật nông nghiệp, nơi đào tạo dài hạn chuyên sâu hơn. Tuy nhiên, để làm tốt hơn, giáo trình đào tạo các nghề phải được cập nhật và hoàn thiện. Ngoài ra, còn tận dụng cơ sở của các trung tâm dạy nghề địa phương để kết hợp đào tạo,…

b) Chỉ dạy nghề khi người lao động thật sự có nhu cầu:

Dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn khó hơn dạy nghề phi nông nghiệp. Vì xu hướng lao động nông thôn không thích làm nông nghiệp. Trước đó, ngành LĐTB-XH cũng cho biết, việc tuyển sinh cũng không dễ dàng. Vì vậy, dạy nghề phải gắn với việc làm để có thu nhập ổn định, nếu không có cách làm phù hợp sẽ khó đáp ứng. Vì vậy, việc đào tạo tránh tình trạng dạy nghề tràn lan, chỉ dạy nghề khi người lao động thật sự có nhu cầu và việc đào tạo phải gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. Các cơ sở đào tạo của Sở NN-PTNT, Hội Nông dân TP… gắn với các huyện, quận ven để phát huy lợi thế cao nhất. Người học có thể học tại các trung tâm dạy nghề hay các trường trong khu vực đào tạo để tạo thuận lợi nhất cho người lao động. Đó sẽ là hướng liên kết trong đào tạo, tránh tình trạng giành giật đào tạo. Nơi nào thuận lợi nhất cho việc đào tạo hoặc cũng có thể gom lại các trường trung cấp kỹ thuật nông nghiệp.

Người viết : Nguyễn Thị Thùy Dương - P.Phát triển nông thôn
Ý kiến bạn đọc