Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Dự kiến Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn Thành phố năm 2022

Thứ ba, 19/04/2022, 09:04 GMT+7

Dự kiến Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại thành phố Thủ Đức và các quận – huyện, phường – xã; ưu tiên tổ chức đào tạo nghề đối với lao động nông thôn thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người thuộc diện hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, hộ cận nghèo, lao động nữ; đảm bảo đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, có việc làm và thu nhập ổn định.

Ngày 12 tháng 01 năm 2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Tờ trình số 1155/TTr-SLĐTBXH về phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, theo đó Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch với các nội dung thực hiện như sau:

- Tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn.

- Tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát.

- Phát triển giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp.

- Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện đào tạo nghề.

Theo dự thảo Kế hoạch, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận - huyện, thành phố Thủ Đức xây dựng kế hoạch thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022./.

(Đính kèm Tờ trình số 1155/TTr-SLĐTBXH ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022)

Người viết : Phùng Ngọc Tâm
Ý kiến bạn đọc