Hành chính tổng hợp

Kế hoạch 89/KH-CCPTNT ngày 19 tháng 02 năm 2021 về duy trì và cải tiến  hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  và ISO  điện tử vào các hoạt động tại chi cục phát triển nông thôn

Thứ tư, 29/09/2021, 21:22 GMT+7

Kế hoạch 89/KH-CCPTNT ngày 19 tháng 02 năm 2021 về duy trì và cải tiến  hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  và ISO  điện tử vào các hoạt động tại chi cục phát triển nông thôn

        Ngày 19 tháng 02 năm 2021, Chi cục Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  và ISO điện tử vào các hoạt động tại Chi cục Phát triển nông thôn. Kế hoạch đưa mục tiêu , yêu cầu, nội dung cụ thể và cách thức thực hiện như sau:

  • Mục tiêu:

          Kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin với xây dựng, áp dụng và công bố Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và ISO điện tử vào thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính, thủ tục nội bộ tại Chi cục Phát triển nông thôn nhằm nâng cao phương pháp làm việc khoa học, mang tính hệ thống, tăng cường tính giám sát, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công cho người dân, doanh nghiệp.

          Duy trì, áp dụng các quy trình xử lý công việc hành chính, hồ sơ thủ tục hành chính theo HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và ISO điện tử, nâng cao hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ công, góp phần thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác cải cách hành chính của Chi cục.

          Chuẩn hóa các quy trình thủ tục hành chính và thủ tục nội bộ, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, công việc cho người dân, doanh nghiệp; giảm các tác động tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức; tạo được lòng tin và sự  hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi liên hệ giải quyết hồ sơ, công việc.

  • Yêu cầu:

Đảm bảo 100% thủ tục hành chính, thủ tục nội bộ theo kế hoạch triển khai của Ủy ban nhân dân Thành phố được thực hiện tại Chi cục Phát triển nông thôn đúng với quy trình HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và ISO điện tử.

          Thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời các quy trình giải quyết công việc, tuân thủ các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện của cấp có thẩm quyền.

          Kịp thời rà soát, cập nhật các văn bản liên quan xử lý công việc tại Chi cục Phát triển nông thôn thực hiện theo  HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và ISO điện tử đối với các hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết công việc hành chính của người dân, doanh nghiệp.

          Các nội dung cải tiến phù hợp với thực tế hoạt động, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức giải quyết công việc được thông suốt, kịp thời, giúp Ban lãnh đạo Chi cục điều hành, kiểm soát toàn bộ quá trình giải quyết công việc.

  • Nội dung thực hiện:

Rà soát, cập nhật thông tin về sự thay đổi các thủ tục hành chính được Ủy ban nhân dân thành phố công bố; soạn thảo hệ thống tài liệu, các quy trình của Chi cục nhằm tạo sự thuận lợi cho công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ.

100% thủ tục hành chính, thủ tục nội bộ được áp dụng, duy trì và cải tiến theo HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và ISO điện tử được niêm yết, công khai minh bạch tại bộ phận một cửa, trang thông tin điện tử của Chi cục Phát triển nông thôn.

Thực hiện nghiêm, xuyên suốt đối với HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và ISO điện tử trong việc giải quyết thủ tục hành chính, thủ tục nội bộ.

Kiện toàn Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Chi cục Phát triển nông thôn, sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo ISO.

Duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015, ISO điện tử đối với các hoạt động tại Chi cục Phát triển nông thôn.

Đào tạo, tập huấn kiến thức HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015, ISO điện tử cho cán bộ công chức, viên chức và đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ của Chi cục Phát triển nông thôn.

Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền và chức năng (đơn vị tư vấn) góp ý, đánh giá trong nội bộ về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015, ISO điện tử đối với các hoạt động của Chi cục Phát triển nông thôn.

Chỉnh sửa, hoàn thiện và công bố HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015, xác nhận hiệu lực của HTQLCL và công bố phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TVN ISO 9001:2015, ISO điện tử đối với các hoạt động của Chi cục Phát triển nông thôn.

  • Cách thức thực hiện:
  1. Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ thực hiện ISO
  2. Đào tạo, tập huấn kiến thức HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015, ISO điện tử cho cán bộ công chức, viên chức và đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ của Chi cục Phát triển nông thôn
  3. Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, ISO điện tử đối với các hoạt động của Chi cục Phát triển nông thôn
  4. Đánh giá nội bộ
Nội dung khác./.
Người viết : Nguyễn Thị Kim Tuyến
Ý kiến bạn đọc