Hành chính tổng hợp

Kế hoạch số 1416/KH-UBND triển khai việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Thứ tư, 29/09/2021, 21:25 GMT+7

Kế hoạch số 1416/KH-UBND kế hoạch triển khai việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Ngày 31 tháng 12 năm 2020,  Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4832/QĐ-UBND của Chủ tịch kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2021.

Triền khai quyết định này, ngày 07 tháng 5 năm 2021Ủy ban Nhân dân ban hành Kế hoạch số 1416/KH-UBND về triển khai việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Theo đó: các cơ quan sau khi xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 sẽ thực hiện công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 với 2 phần chính là công bố các quy trình giải quyết thủ tục hành chính và các quy trình quản lý nội bộ của cơ quan. Đồng thời phải đảm bảo sự tham gia của lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL.

     Kế hoạch nêu rõ mục tiêu và nhiệm vụ như sau:

  • Mục tiêu:

+ 100% các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất việc chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2015 trước ngày 30 tháng 6 năm 2021.

+ 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan được công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

  • Nhiệm vụ:

+ Thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn chuyển đổi áp dụng, tập huấn kiến thức, hướng dẫn lập dự toán kinh phí về xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

+ Kiểm tra các cơ quan hành chính nhà nước về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 900:2015.

     Kế hoạch được ban hành ngày 07 tháng 5 năm 2021./.
Người viết : Nguyễn Thị Kim Tuyến
Ý kiến bạn đọc