Kinh tế hợp tác

Kế Hoạch thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Thứ hai, 18/04/2022, 09:36 GMT+7

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

(Theo quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Ngày 23 tháng 8 năm 2021 Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực  hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể với những nội dung chủ yếu sau:

          I. Mục đích:

  1. Tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các
quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thểKết luận số 70-KL/TW

2. Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để Ủy ban nhân dân Thành phố, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp, hiệu quả.

          II. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

  1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về bản chất của kinh tế tập thể, hợp tác xã nhất là hợp tác xã kiểu mới; vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về
phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và pháp luật có liên quan

3. Củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả
quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

4. Tăng cường năng lực quản trị, đổi mới phương thức sản xuất,
kinh doanh, tiếp tục thành lập, phát triển thêm các hợp tác xã, tổ hợp tác, coi trọng mở rộng quy mô thành viên, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã; nâng cao vai trò
chủ th của các thành viên tham gia.

5. Củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Thành phố.

6. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội (Hội Nông dân Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Hội Cựu chiến binh Thành phố, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh), các hội quần chúng trong việc thực hiện Kết luận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.
Người viết : Lê Công Hậu
Ý kiến bạn đọc