Logo 2
Hành chính tổng hợp

Kết quả công tác phát triển nông thôn tháng 8 năm 2021 và Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2021

Thứ năm, 09/09/2021, 19:54 GMT+7

Kết quả công tác phát triển nông thôn tháng 8 năm 2021

Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2021

        Để hỗ trợ phát triển nông thông, trong tháng 8 năm 2021, CCPTNT đã triển khai các kết quả sau đây:

        I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 8 NĂM 2021

        1. Xây dựng, kiểm tra thực hiện Chính sách

        a) Về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố:

       - Tiếp tục phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư về tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố hồ sơ Nghị quyết ban hành quy định về hỗ trợ lãi vay theo Chương trình kích cầu đầu tư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng nhân dân vào kỳ họp trong năm 2021, trong đó tích hợp nội dung quy định chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp ngày 04 tháng 3 năm 2021.

     - Tham mưu Ban Giám đốc Sở Công văn gửi Ủy ban nhân dân các quận huyện về báo cáo tình hình thực hiện thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ lãi vay từ ngân sách Thành phố theo chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố (Công văn số 1353/SNN-PTNT ngày 02 tháng 7 năm 2021 và Công văn số 1577/SNN-PTNT ngày 30 tháng 7 năm 2021).

    - Tham mưu Ban Giám đốc Sở Công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về liên quan đến việc ban hành Nghị quyết hỗ trợ lãi vay đối với các phương án vay vốn đầu tư sản xuất nông nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố (Công văn số 1511/SNN-PTNT ngày 22 tháng 7 năm 2021).

    - Kết quả thực hiện chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị  từ ngày 01/01/2021 đến 31/7/2021, quận – huyện đã phê duyệt 03 quyết định, 03 hộ dân với tổng vốn đầu tư 6,438 tỷ đồng, tổng vốn vay là 5,2 tỷ đồng. Lũy tiến thực hiện từ năm 2011 đến 30/6/2021, có 8.504 quyết định, 24.611 lượt hộ dân, doanh nghiệp, tổng vốn đầu tư là 13.847,771 tỷ đồng, tổng vốn vay là 8.403,278 tỷ đồng.

     b) Chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn (Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11  năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ):

Phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, cập nhật thực trạng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn và nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp trong giai đoạn 2021 – 2025, để xây dựng cơ sở dữ liệu thực trạng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn và tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch “Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 – 2025”.

     c) Về Chính sách khuyến khích áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản

    Tham mưu Ban Giám đốc Sở Công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về trình các phương án sản xuất được phê duyệt theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Võ Văn Hoan tại Thông báo số 512/TB-VP ngày 15 tháng 6 năm 2021 (Công văn số 1333/SNN-PTNT ngày 30 tháng 6 năm 2021).

    2. Diêm nghiệp và ngành nghề nông thôn

    a) Về diêm nghiệp

     Theo dõi, tình hình sản xuất, tiêu thụ muối niên vụ 2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (huyện Cần Giờ, tính đến ngày 31/7/2021).

    - Diện tích sản xuất muối trong niên vụ 2021 là 1.552 ha (giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2020 là 1.576 ha) trong đó muối đất 267 ha (giảm 9,4%  so với cùng kỳ năm 2020294,85 ha); muối trải bạt 1.285 ha (tăng 0,31 % so với cùng kỳ năm 2020 là 1.281,15 ha).

   - Tổng số hộ sản xuất muối của toàn Thành phố (huyện Cần Giờ) là 680 hộ (giảm 1 hộ so với cùng kỳ năm 2020688  hộ), trong đó: Xã Lý Nhơn: 480 hộ; Xã Thạnh An: 152 hộ;  Xã Long Hòa: 43 hộ; Thị trấn Cần Thạnh: 05 hộ.

   - Tổng sản lượng muối đạt 80.994 tấn, trong đó: Sản lượng muối đất: 12.348 tấn; Sản lượng muối trải bạt: 68.646 tấn

   - Sản lượng muối đã được tiêu thụ: 26.200 tấn, trong đó: Muối đất 6.250 tấn; Sản lượng muối trải bạt: 19.950 tấn.

   - Sản lượng muối còn lại: 54.794 tấn, trong đó: Muối đất: 6.098 tấn; Sản lượng muối trải bạt: 48.696 tấn.

   - Giá thu mua: Muối đất: 1.000 đồng/kg; Muối trải bạt: 1.150 đồng/kg.

    b) Về ngành nghề nông thôn

    - Tiếp tục theo dõi tình hình phát triển ngành nghề nông thôn và sản xuất muối trên địa bàn thành phố.

    - Tham mưu xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Nghị định 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

   c) Bố trí dân cư

    - Tiếp tục theo dõi tình hình thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ địa bàn thành phố và Công văn số 4353/BNN-KTHT ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục triển khai thực hiện công tác bố trí ổn định dân cư.

    - Phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ và các Sở ngành, đơn vị có liên quan thẩm định chỉnh sửa hoàn thiện Phương án di dời các hộ dân sinh sống trong khu vực sạt lở, có nguy cơ sạt lở, ven sông, ven biển, kênh, rạch trên địa bàn huyện Cần Giờ.

    3. Hỗ trợ, tư vấn phát triển kinh tế tập thể

    - Theo dõi tình hình hoạt động của các Hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Tính đến ngày 03 tháng 8 năm 2021: trên địa bàn thành phố có 148 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp (do đã thực hiện giải thể 02 HTX (HTX Nông nghiệp mới 2020, HTX Nông nghiệp Thương mại Dịch vụ Củ Chi) trong đó: có 107 HTX đang hoạt động, 05 HTX không còn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 36 HTX ngưng hoạt động và dự kiến giải thể. Tổng số thành viên của 107 HTX đang hoạt động là 2.470 thành viên, bình quân 23 thành viên/HTX, tổng vốn điều lệ 340.995 triệu đồng, bình quân 3.167 triệu đồng/hợp tác xã), 380 tổ hợp tác (THT) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (tăng 13 THT so với ngày 04/7/2021), với 4.658 tổ viên, bình quân 12 tổ viên/tổ.

    - Đã tham mưu Ban Giám đốc Sở Công văn số 1342/SNN-PTNT ngày 01 tháng 7 năm 2021 về việc báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ gửi Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tổng hợp.

   - Đã tham mưu Ban Giám đốc Sở Công văn số 1366/SNN-PTNT ngày 05 tháng 7 năm 2021 về việc báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác và hội viên nông dân về nông nghiệp, nông thôn, nông dân gửi Ủy ban nhân dân Thành phố.

    4. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, về sinh môi trường nông thôn

    Tổng số lô hàng muối nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra trong tháng 7/2021 đã kiểm tra 17 lô với 5.609,10 tấn. Lũy tiến từ 01/01/2021 đến 31/7/2021, đã kiểm tra 97 lô với tổng trọng lượng 18.069,5643 tấn.

     5. Chương trình liên tịch và công tác khác

     Tiếp trục thực hiện các nội dung đã ký kết giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố và các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố và các Cơ quan, đơn vị khác (Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thành đoàn TNCS), giữa Chi cục Phát triển nông thôn thành phố với các Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, thành phố khác.

     6. Công tác cải cách hành chính:

    - Tiếp tục thực hiện khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp.

    - Đã triển khai đến toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức của Chi cục về thực hiện thể thức văn bản theo đúng quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

    II. DỰ KIẾN CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2021

     1. Xây dựng, kiểm tra, thực hiện chính sách

     a) Về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố

     - Tiếp tục phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư về tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố hồ sơ Nghị quyết ban hành quy định về hỗ trợ lãi vay theo Chương trình kích cầu đầu tư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng nhân dân, trong đó tích hợp nội dung quy định chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp ngày 04 tháng 3 năm 2021.

    - Tổng hợp kinh phí hỗ trợ lãi vay đối với các phương án còn thời gian hỗ trợ từ các quận huyện và tham mưu đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư phân khai kinh phí hỗ trợ.

   - Theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị đối với các phương án được Ủy ban nhân dân quận - huyện và Thành phố phê duyệt.

   b) Chính sách khuyến khích áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn thành phố: Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ của các phương án đã được phê duyệt hỗ trợ theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 và Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố.

   c) Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn:

   - Tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản về chỉ đạo về triển khai nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2021 trên địa bàn Thành phố

  - Phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, cập nhật thực trạng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn và nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp trong giai đoạn 2021 – 2025, để xây dựng cơ sở dữ liệu thực trạng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn và tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch “Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 – 2025”.

   d)  Công tác khác

   - Đẩy mạnh tuyên truyền tập huấn về các cơ chế chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thông qua các hình thức tập huấn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, phóng sự, giao lưu,…

   - Xây dựng cẩm nang, tờ rơi, tờ bướm về các cơ chế chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn.

   2. Về Diêm nghiệp và ngành nghề nông thôn:   

   a) Về công tác diêm nghiệp:

   - Theo dõi tình hình sản xuất muối trên địa bàn huyện Cần Giờ.

   - Tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, Sở ngành và các đơn vị có liên quan rà soát, điều chỉnh hoàn thiện nội dung phương án chuyển đổi diện tích sản xuất muối trên địa bàn huyện Cần Giờ trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt

   - Tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ngành muối giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn Thành phố năm 2021.

   b) Về phát triển cơ điện nông nghiệp, ngành nghề nông thôn: 

   - Tiếp tục theo dõi tình hình phát triển ngành nghề nông thôn và sản xuất muối trên địa bàn thành phố.

   - Tiếp tục lấy ý kiến của các Sở ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và quận – huyện có liên quan về góp ý kế hoạch bảo tồn và phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Nghị định 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn và tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo.

   - Nghiên cứu, tham mưu dự thảo Quyết định ban hành Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Nghị định 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

   c) Về công tác di dân, tái định cư:

   - Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 15 tháng 2 năm 2014 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 726/UBND-KT ngày 05 tháng 3 năm 2020 về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung Đề án quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 theo Quyết định số 670/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố.

  - Tiếp tục phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ và các Sở ngành có liên quan điều chỉnh hoàn thiện Phương án di dời các hộ dân sinh sống trong khu vực sạt lở, có nguy cơ sạt lở, ven sông, ven biển, kênh, rạch trên địa bàn huyện Cần Giờ.

  3. Hỗ trợ, tư vấn phát triển kinh tế tập thể

   - Tiếp tục theo dõi trình Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt “Nghị quyết về ban hành chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các hợp tác xã nông nghiệp thành lập mới giai đoạn 2021 – 2025”.

  - Tiếp tục theo dõi trình Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt “Nghị quyết về ban hành chính sách hỗ trợ nguồn nhân lực có trình độ đại học, cao đẳng công tác tại hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025”.

  - Tiếp tục theo dõi trình Ủy ban nhân dân Thành phố, Hội đồng nhân dân Thành phố phê duyệt Dự thảo “Nghị quyết về ban hành quy đinh về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

   - Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện hỗ trợ các HTX bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

    4. Về công tác thanh tra chuyên ngành, vệ sinh môi trường nông thôn:

      Tiếp tục triển khai kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu theo Thông tư số 39/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu. Điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành của Chi cục Phát triển nông thôn trong năm 2020 theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

     5. Chương trình liên tịch và công tác khác

     Tiếp trục thực hiện các nội dung đã ký kết giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố và các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố và các Cơ quan, đơn vị khác (Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thành đoàn TNCS), giữa Chi cục Phát triển nông thôn thành phố với các Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, thành phố khác.

      6. Công tác cải cách hành chính

      Tiếp tục hoàn thiện các nội dung theo ý kiến chỉ đạo về cải cách hành chính năm 2021./.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc