Ngành nghề nông thôn

Kết quả thực hiện chỉ đạo sản xuất muối niên vụ 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ hai, 25/04/2022, 15:26 GMT+7

Kết quả thực hiện chỉ đạo sản xuất muối niên vụ 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm phát triển ngành muối trên địa bàn Thành phố theo hướng hiệu quả, bền vững trên cơ sở tận dụng tối đa lợi thế của Thành phố để nâng cao năng suất, chất lượng và đa dạng hóa các loại sản phẩm về muối đáp ứng nhu cầu muối trong nước, hướng đến xuất khẩu muối và tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của người dân làm muối trên địa bàn Thành phố, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1465/BNN-KTHT ngày 12 tháng 3 năm 2021 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 2071/UBND-KT ngày 22 tháng 6 năm 2021 về việc chỉ đạo sản xuất muối niên vụ 2021, Chi cục Phát triển nông thôn đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các Sở ngành triển khai thực hiện và đạt được kết quả như sau:

I. CÔNG TÁC PHỐI HỢP, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Về triển khai thực hiện các chính sách phát triển sản xuất, chế biến tiêu thụ muối

a) Về tuyên truyền, phổ biến cho tổ chức cá nhân sản xuất muối tiếp cận các chính sách, nguồn vốn tín dụng ưu đãi phát triển sản xuất chế biến và tiêu thụ muối

Chi cục Phát triển nông thôn đã phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tổ chức 04 hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các chính sách, nguồn vốn tính dụng ưu đãi phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ muối Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ.
Người viết : Nguyễn Hồng Minh
Ý kiến bạn đọc