Phát triển nông thôn

Kết quả thực hiện chính sách chuyển dịch CCNNĐT 6 tháng đầu năm 2020

Thứ ba, 21/07/2020, 09:39 GMT+7

kết quả thực hiện chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm  2020

          Thực hiện triển khai Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố (gồm Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 10/6/2011, Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013, Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 và Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố);

         Chi cục Phát triển nông thôn - Cơ quan Thường trực thực hiện Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị) báo cáo kết quả thực hiện lũy tiến từ ngày 10/6/2011[1] đến ngày 19/06/2020, như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH, THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ:

1. Công tác chỉ đạo điều hành:

          Nhằm tiếp tục hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tiếp cận được các nguồn vốn hỗ trợ thông qua các cơ chế chính sách, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2020, Chi cục Phát triển nông thôn đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018 về quy định chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố thay thế Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 2 năm 2016 (đã được bãi bỏ), trong đó quy định các mức hỗ trợ như sau:

       - Ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% lãi suất (lãi suất tính hỗ trợ lãi vay): Đầu tư xây dựng cơ bản, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp; khai thác tổ yến theo quy hoạch; khai thác đánh bắt thủy sản không mang tính lạm sát (bao gồm đóng mới; thay mới, nâng cấp công suất máy dưới 90 CV; nâng cấp công suất máy từ 90 CV lên dưới 400 CV); thay mới giống đàn bò sữa hiện hữu có năng suất thấp; sản xuất giống; sản xuất nông nghiệp tốt và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được cấp chứng nhận.

- Hỗ trợ đầu tư mua giống, vật tư, thức ăn, nhiên liệu và trả công lao động sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn; khai thác đánh bắt thủy sản không mang tính lạm sát; ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ngành nghề nông thôn. Mức hỗ trợ lãi vay:

+ Ngân sách Thành phố hỗ trợ 80% lãi suất: Đầu tư sản xuất hoa lan, cây kiểng, cá cảnh, bò sữa (từ 15 con trở lên, đảm bảo vệ sinh môi trường), bò thịt hoặc nuôi trồng thủy sản khai thác hiệu quả nguồn nước kênh Đông.

+ Ngân sách Thành phố hỗ trợ 60% lãi suất: Đầu tư sản xuất các loại cây trồng vật nuôi khác; ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; mua nguyên nhiên vật liệu phát triển ngành nghề nông thôn; khai thác đánh bắt thủy sản không mang tính lạm sát (bao gồm sửa chữa phương tiện, mua sắm ngư lưới cụ đối với tàu dưới 400 CV); sản xuất thức ăn chăn nuôi  hoặc phát triển du lịch sinh thái.

        Sau khi Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018 được ban hành, Chi cục Phát triển nông thôn đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 454/SNN-PTNT ngày 26 tháng 2 năm 2018 về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng thẩm định thực hiện Quyết định số 655/QĐ-UBND (Hội đồng thẩm định cấp thành phố) với nhiệm vụ chủ yếu: Tổ chức họp thẩm định các phương án vay vốn có đề nghị hỗ trợ lãi vay và trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt; Hướng dẫn chủ đầu tư, các quận - huyện, xã – phường – thị trấn và tổ chức cho vay thực hiện triển khai chính sách.

           Đồng thời, Chi cục Phát triển nông thôn đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Hướng dẫn số 1258/HD-SNN ngày 17 tháng 5 năm 2018, theo đó hướng dẫn rõ về cách tính lãi hỗ trợ, phương thức thanh toán kinh phí hỗ trợ lãi vay. Phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư phân khai kinh phí hỗ trợ lãi vay cho các quận huyện và các phương án Thành phố phê duyệt, nhằm đảm bảo chuyển trả kinh phí hỗ trợ lãi vay đúng quy định.

           Ngày 02 tháng 7 năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 1753/SNN-PTNT về việc tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 655/QĐ-UBND. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân quận – huyện đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn cho các tổ chức, hộ dân, cá nhân trên địa bàn biết và thực hiện chính sách; Giải quyết nhanh chóng, kịp thời tiền lãi hỗ trợ theo hướng các tổ chức, hộ dân, cá nhân chỉ phải đóng phần chênh lệch còn lại cho các tổ chức cho vay; Tăng cường theo dõi tình hình sản xuất, kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay.

2. Công tác thông tin tuyên truyền:

- Hàng năm, Chi cục Phát triển nông thôn đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Hội đoàn thể, xã - phường - thị trấn (bao gồm các địa phương còn sản xuất nông nghiệp) tổ chức 63 lớp, tuyên truyền về Quyết định số 655/QĐ-UBND với tổng 3.780 lượt người tham dự tại xã, phường, thị trấn (bình quân 60 người/lớp).

- Phối hợp với Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố, Báo Sài Gòn Giải phóng, Nông thôn ngày nay, đưa 07 tin/năm về các nội dung của Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018.

- Có văn bản thông tin chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 655/QĐ-UBND đến hơn 500 doanh nghiệp có đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức hội nghị thông tin tuyên truyền, giới thiệu về Quyết định số 655/QĐ-UBND, giải đáp các thắc mắc liên quan đến Quyết định số 655/QĐ-UBND vào ngày 09 tháng 3 năm 2018 với sự tham gia của hơn 200 đại biểu là đại diện các Sở, ngành doanh nghiệp, tổ chức tín dụng,… hiện đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

II. TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT CÁC PHƯƠNG ÁN:

1. Tình hình phê duyệt các phương án trong năm 2020 (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 19/06/2020):

Tình hình phê duyệt các phương án theo quận – huyện

Thực hiện Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị giai đoạn 2017-2020 từ ngày 01/01/2020 đến ngày 19/06/2020, các quận - huyện đã phê duyệt 82 quyết định, bao gồm:

  • Tổng số lượt vay: 99  lượt vay.

         - Tổng vốn đầu tư: 189.078 triệu đồng.

          + Đầu tư vốn cố định     :54.000 triệu đồng (chiếm 28,56 %).

          + Đầu tư vốn lưu động   :135.078  triệu đồng (chiếm 71,44 %).

  • Tổng vốn vay:109.835 triệu đồng.

          + Vay đầu tư cố định: 20.490 triệu đồng (chiếm 18,66 %).

          + Vay đầu tư lưu động: 89.345 triệu đồng (chiếm 81,34 %).

Bảng 1. Tình hình thực hiện Chính sách chia theo quận - huyện trong (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 19/06/2020)
 

[1] Ngày 10 tháng 6 năm 2011, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND về Quy định Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu theo hướng nông nghiệp đô thị giai đoạn 2011-2015.

STT

Quận - huyện

Số Quyết định

Số lượt vay

Số vốn
đầu tư

Số vốn
 vay

Tỷ lệ vốn
 đầu tư
(%)

Tỷ lệ vốn
 vay

(%)

1

Cần Giờ

4

10

19.982

9.810

10,57

8,93

2

Củ Chi

54

54

103.981

65.725

54,99

59,84

3

Bình Chánh

4

15

21.594

11.560

11,42

10,52

4

Nhà Bè

8

8

10.228

7.540

5,41

6,86

5

Hóc Môn

1

1

1.898

1.000

1,00

0,91

6

Thủ Đức

10

10

28.915

12.200

15,29

11,11

7

Quận 12

1

1

2.480

2.000

1,31

1,82

TỔNG CỘNG

82

99

189.078

109.835

100

100

Hộ XĐGN

1

2

130

60

0,07

0,05

Doanh nghiệp

0

0

0

0

0,00

0,00

Hộ gia đình

81

97

188.948

109.775

99,93

99,95

(Nguồn: Tổng hợp quyết định phê duyệt phương án của các quận - huyện)

Bình quân vốn đầu tư 1.910 triệu đồng/hộ/phương án và bình quân vốn vay có hỗ trợ lãi vay 1.109 triệu đồng/hộ/lượt vay vốn.

2. Tình hình phê duyệt các phương án phân theo ngành nghề:

Tình hình phê duyệt các phương án theo Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 phân theo ngành nghề (từ 01/01/2020 đến 19/06/2020):

Bảng 2. Tình hình phê duyệt các phương án phân theo đối tượng cây trồng vật nuôi (trong đó có các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Thành phố)

Đvt: triệu đồng

STT

Đối tượng
nuôi trồng

Số lượt vay

Tổng vốn

đầu tư

Tổng

vốn vay được hỗ trợ lãi vay

Tỷ lệ (%)

Vốn đầu tư

Vốn vay

I

Các sản phẩm nông nghiệp chủ lực

73

171.320

97.690

90,61

88,94

1

Tôm

17

30.063

17.250

15,90

15,71

2

Heo

4

19.009

13.500

10,05

12,29

3

Hoa lan-Cây kiểng

33

85.033

47.160

44,97

42,94

4

Bò sữa

16

19.656

8.680

10,40

7,90

5

Rau an toàn

1

1.151

700

0,61

0,64

6

Cá cảnh

2

16.408

10.400

8,68

9,47

II

Các sản phẩm khác

26

17.758

12.145

10,66

12,53

1

2

1.146

800

0,69

0,83

2

Bò thịt

23

11.963

7.345

7,18

7,58

3

Khác (Mít, Dừa,…)

1

4.649

4.000

2,79

4,13

Tổng

99

189.078

109.835

100

100

Các quận – huyện đã phê duyệt phương án thuộc nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Thành phố (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 19/06/2020), gồm: tôm, heo, hoa lan cây kiểng, bò sữa, rau an toàn, cá cảnh với tổng 73 lượt vay (chiếm tỷ lệ 72,73 %), tổng vốn đầu tư 171.320 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 90,61%), tổng vốn vay 97.690 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 88,94%). Bình quân vốn đầu tư/phương án là 2.347 triệu đồng, Bình quân vốn vay/phương án là 1.338 triệu đồng.

Kể từ ngày 01/01/2019 (tính từ khi triển khai thực hiện Quyết định số 4545/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2018) đến ngày 19/06/2020, Ủy ban nhân dân quận – huyện, Ủy ban nhân dân Thành phố đã phê duyệt phương án vay vốn có hỗ trợ lãi vay đối với nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Thành phố, gồm: tôm, heo, hoa lan cây kiểng, bò sữa, rau an toàn, cá cảnh với tổng 537 lượt vay (chiếm tỷ lệ 77,27%), tổng vốn đầu tư 745.442 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 68,12%), tổng vốn vay 421.005 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 71,44%). Bình quân vốn đầu tư/phương án là 1.388 triệu đồng, Bình quân vốn vay/phương án là 784 triệu đồng.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc