Logo 2
Hành chính tổng hợp

Kết quả thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Thứ năm, 09/09/2021, 20:03 GMT+7

Kết quả thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

1. Về thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện: 05/05[1] huyện đã thành lập Hội đồng đánh giá.

2. Về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP: 05/05[2] huyện đã ban hành Kế hoạch.

3. Về việc đăng ký lựa chọn sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Thành phố: đến nay, có 03/05 huyện đã đăng ký tham gia Chương trình với 08 sản phẩm, bao gồm:

+ Huyện Hóc Môn: đăng ký tham gia 02 sản phẩm: rau mầm (xã Xuân Thới Sơn) và dưa lưới (xã Đông Thạnh).

+ Huyện Bình Chánh[3] đăng ký tham gia 03 sản phẩm: Rau an toàn (Hợp tác xã Phước An tại xã Tân Quý Tây), Bưởi da xanh (xã Phạm Văn Hai) và dưa lưới (xã Bình Lợi).

+ Huyện Cần Giờ[4]: đăng ký tham gia 03 sản phẩm: khô cá dứa, xoài cát, tôm tươi nước lợ.

4. Về tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP:

+ Cấp huyện: đến nay chỉ có huyện Cần Giờ đã tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện với 05 sản phẩm gồm: mật dừa nước cô đặc, mật dừa nước tinh chất, tôm nước lợ, khô cá dứa và xoài cát.

+ Cấp Thành phố:

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố (Cơ quan thường trực của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Thành phố) đã tổ chức họp Tổ Tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Thành phố tại Quyết định số 2918/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2019 xem xét, rà soát hồ sơ đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp Thành phố đối với 03 sản phẩm: Tôm nước lợ của Hợp tác xã Thuận Yến ngày 18 tháng 11 năm 2020; Xoài cát của Hợp tác xã Nông nghiệp – Thương mại, Dịch vụ, Du lịch – Đầu tư và Xây dựng Cần Giờ Tương Lai ngày 18 tháng 11 năm 2020; Khô cá dứa của Hợp tác xã Nông nghiệp – Thương mại, Dịch vụ, Du lịch – Đầu tư và Xây dựng Cần Giờ Tương Lai ngày 23 tháng 12 năm 2020. Kết quả đánh giá sơ bộ cụ thể như sau:

- Xoài cát của Hợp tác xã Nông nghiệp – Thương mại, Dịch vụ, Du lịch – Đầu tư và Xây dựng Cần Giờ. Điểm trung bình: 73/100 điểm. Xếp hạng sản phẩm: 04 sao.

- Tôm nước lợ của Hợp tác xã Thuận Yến. Điểm trung bình: 74/100 điểm. Xếp hạng sản phẩm: 04 sao.

- Khô cá dứa của Hợp tác xã Nông nghiệp – Thương mại, Dịch vụ, Du lịch – Đầu tư và Xây dựng Cần Giờ Tương Lai. Điểm trung bình: 78/100 điểm. Xếp hạng sản phẩm: 04 sao.

Trên cơ sở đó, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố đã có các Tờ trình trình Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Thành phố (Tờ trình số 651/TTr-VPĐP ngày 25 tháng 11 năm 2020, Tờ trình số 652/TTr-VPĐP ngày 25 tháng 11 năm 2020 và Tờ trình số 678/TTr-VPĐP ngày 24 tháng 12 năm 2020) để tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 đã chuyển công tác, Hội đồng đánh giá chưa được kiện toàn để tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Thành phố đối với 03 sản phẩm nêu trên.

Trên cơ sở chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp tục thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn Thành phố trong năm 2021 tại Công văn số 1675/VP-KT ngày 08 tháng 3 năm 2021, hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố) đang phối hợp với Sở Nội vụ[5]:  thực hiện kiện toàn và kéo dài hoạt động Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Thành phố để tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp Thành phố.

Do đó, đến nay, Thành phố chưa có sản phẩm được công nhận sản phẩm
 

[1] Gồm: huyện Củ Chi tại Quyết định số 5037/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2020, huyện Hóc Môn tại Quyết định số 4101/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2020, huyện Bình Chánh tại Quyết định số 6291/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020, huyện Nhà Bè tại Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2021 và huyện Cần Giờ tại Quyết định số 2181/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2020.

[2] Huyện Củ Chi tại Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2021, huyện Hóc Môn tại Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2020, huyện Bình Chánh tại Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021, huyện Nhà Bè tại Kế hoạch số 1611/KH-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2020, huyện Cần Giờ tại Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021.

[3] Công văn số 797/BCĐ ngày 10 tháng 11 năm 2020

[4] Công văn số 104/BCĐ ngày 27 tháng 8 năm 2020

[5] Công văn số 1051/SNN-VPĐP ngày 01 tháng 6 năm 2021

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc