Logo 2
Phát triển nông thôn

Kết quả thực hiện công tác phát triển nông thôn 9 tháng đầu năm 2017 của Chi cục Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ năm, 08/11/2018, 14:42 GMT+7

Kết quả thực hiện công tác phát triển nông thôn 9 tháng đầu năm 2017 của Chi cục Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh

1. Xây dựng, kiểm tra thực hiện Chính sách:

a) Về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố:

- Tình hình phê duyệt phương án được hỗ trợ lãi vay theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND trên địa bàn thành phố, từ 01/01/2017 đến 30/8/2017 đã phê duyệt: 430 quyết định, 1.072 hộ được hỗ trợ lãi vay, tổng vốn đầu tư: 850,108 tỷ đồng, tổng vốn vay: 488,704 tỷ đồng (trong đó tham mưu UBND TP phê duyệt 01 dự án: dự án sản xuất hoa mai tại phường Phú Hữu, quận 9, TP Hồ Chí Minh của Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Kim Chi được vay vốn có hỗ trợ lãi vay theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND với tổng vốn đầu tư 17,261 tỷ đồng, tổng vốn vay được hỗ trợ lãi vay 12,2 tỷ đồng). Tổng lũy tiến phê duyệt giai đoạn 2011-2017: 7.258 quyết định, 22.065 hộ được hỗ trợ lãi vay, tổng vốn đầu tư: 10.633,531 tỷ đồng, tổng vốn vay: 6.488,743 tỷ đồng.

- Tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định về kiện toàn Hội đồng thẩm định thực hiện Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND (Quyết định 1079/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2017).

- Tham mưu Ban Giám đốc Sở về dự toán kinh phí hỗ trợ lãi vay theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND đợt 1 và đợt 2 năm 2017: Đến nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phân khai kinh phí hỗ trợ đợt 1 theo Quyết định số 76/QĐ-SKHĐT ngày 13 tháng 4 năm 2017, với tổng số vốn hỗ trợ lãi vay 38,3 tỷ đồng (trong đó, vốn hỗ trợ lãi vay cho các quận, huyện là 33,8 tỷ đồng; vốn hỗ trợ lãi vay cho 06 dự án do Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt là 4,5 tỷ đồng).

- Tham mưu Ban Giám đốc Sở hoàn chỉnh dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2017 về quy định chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị giai đoạn 2016-2020: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 1103/SNN-VP ngày 03 tháng 5 năm 2017 đề nghị Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định. Đến nay, Sở Tư pháp đã có văn bản số 5585/STP-VB ngày 19 tháng 6 năm 2017 về góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND, trong đó đề nghị thông qua Hội đồng nhân dân Thành phố đối với các nội dung có quy định mức chi ngân sách. Trong thời gian tới, Chi cục Phát triển nông thôn tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình hồ sơ theo quy định.

- Tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 1531/KH.SNN-PTNT ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kế hoạch kiểm tra thực hiện và sử dụng vốn vay theo Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020.

b) Chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn (Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11  năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ):

- Tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 2910/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2017 về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn thành phố.

- Tham mưu hướng dẫn liên Sở về quản lý và tổ chức thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố: Đến nay, Liên Sở đã ban hành Hướng dẫn số 1931/HDLS-SNNPTNT-SLĐTBXH-STC ngày 28 tháng 7 năm 2017.

- Tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  phối hợp cùng Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành:

+ Quyết định số 7166/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 về ban hành Danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020;

+ Kế hoạch số 3778/KH-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 về thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg về “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” giai đoạn 2016 -2020.

c) Về Chính sách khuyến khích áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản:

- Tham mưu Ban Giám đốc Sở văn bản gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện về việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn thành phố, ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14/5/2015.

- Tham mưu Ban Giám đốc Sở văn bản đôn đốc các quận – huyện nhanh chóng thành lập Hội đồng thẩm định thực hiện Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016.

- Tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2017 về kiện toàn Hội đồng thẩm định thành phố thực hiện Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016.

d) Các chính sách phát triển NN-NT khác:

- Tham mưu Ban Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt chính sách hỗ trợ xây dựng hầm Biogas trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2020: Đến nay Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017.

- Tham mưu Ban Giám đốc Sở Công văn số 2146/SNN-PTNT ngày 21 tháng 8 năm 2017 gửi các quận – huyện về triển khai thực hiện Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 về hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2017-2020.

- Tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư và hỗ trợ các dự án theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP.

- Tham mưu Ban Giám đốc Sở góp ý hồ sơ dự thảo Nghị định bảo hiểm nông nghiệp theo yêu cầu của Bộ Tài chính (Công văn số 563/SNN-PTNT ngày 13/3/2017 và Công văn số 2172/SNN-PTNT ngày 23/8/2017).

2. Diêm nghiệp và ngành nghề nông thôn:

2.1. Về công tác diêm nghiệp:

Theo dõi, tình hình sản xuất, tiêu thụ muối niên vụ 2016-2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (huyện Cần Giờ):

- Diện tích sản xuất muối trong niên vụ 2016-2017 là 1.473,85 ha, trong đó muối đất 482,85 ha, muối trải bạt 991 ha.

- Tổng số hộ sản xuất muối của toàn thành phố (huyện Cần Giờ) là 633 hộ, trong đó: xã Lý Nhơn: 420 hộ; xã Thạnh An: 172 hộ; xã Long Hòa: 34 hộ; Thị trấn Cần Thạnh: 07 hộ.

- Tổng sản lượng muối đạt 61.117 tấn, trong đó: Sản lượng muối đất: 18.421 tấn; Sản lượng muối trải bạt: 42.696 tấn.

- Sản lượng muối đã được tiêu thụ: 25.150 tấn, trong đó: Muối đất 10.100 tấn; Sản lượng muối trải bạt: 15.050 tấn.

- Sản lượng muối còn lại: 35.967 tấn, trong đó: Muối đất : 8.321 tấn; Sản lượng muối trải bạt: 27.646 tấn.

- Giá thu mua: Muối đất: 1.100 đồng/kg; Muối trải bạt: 1.250 đồng/kg.

3.2. Về ngành nghề nông thôn:

- Tiếp tục theo dõi tình hình phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố.

- Tham mưu báo cáo tình hình hoạt động và phát triển của ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (theo Công văn số 2074/BNN-CB ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

3.3. Bố trí dân cư:

- Tham mưu Ban giám đốc Sở tổ chức cuộc họp về tiến độ thực hiện Đề án Quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

- Tổng hợp báo cáo của các Sở ngành, đơn vị có liên quan về tiến độ triển khai và khảo sát nhu cầu của các hộ di dời trong phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập theo Quyết định 670/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

4. Hỗ trợ, tư vấn phát triển kinh tế tập thể:

- Tham mưu Ban Giám đốc Sở văn bản gửi Sở Nội vụ về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng công tác tại các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020: đến nay, Hội đồng nhân dân Thành phố đã ký ban hành Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 về ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng công tác tại các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020.

- Tham mưu Ban Giám đốc Sở văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai thực hiện Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Hỗ trợ xây dựng mô hình 07 hợp tác xã nông nghiệp tiên tiến, hiện đại:

+ Tham mưu Sở ban hành văn bản gửi các đơn vị liên quan đề nghị hỗ trợ các hợp tác xã triển khai thực hiện.

+ Tham mưu Sở văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề xuất sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM trong năm 2017 (theo Công văn số 868/SNN-PTNT ngày 12 tháng 4 năm 2017).

+ Cập nhật tiến độ thực hiện xây dựng các mô hình hợp tác xã nông nghiệp tiên tiến, hiện đại, xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn Giám sát của Thành ủy theo Quyết định số 831-QĐ/TU ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy.

+ Hướng dẫn HTX Thuận Yến xây dựng kế hoạch (do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đề xuất HTX Thuận Yến để thay thế HTX Cần Giờ tham gia chương trình).

- Tham mưu sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp: xây dựng kế hoạch, dự thảo nội dung ký kết phong trào thi đua, xây dựng báo cáo sơ kết.

- Tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân thành phố về Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020” (Kế hoạch 3164/KH-UBND ngày tháng 5 năm 2017).

- Tham mưu góp ý Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (về tiêu chí số 13 – Tổ chức sản xuất): Tính đến nay đã góp ý 43 xã/56 xã.

- Theo dõi tình hình hoạt động của các Hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Tính đến nay: trên địa bàn thành phố có 72 hợp tác xã (HTX) đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tổng số thành viên là 4.404 thành viên, bình quân 61 thành viên/HTX, vốn điều lệ bình quân 5.125 triệu đồng/hợp tác xã), 229 tổ hợp tác (THT) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, với 4.206 tổ viên, bình quân 19 tổ viên/tổ.

5. Công tác thanh tra chuyên ngành:

- Tham mưu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014 về hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu.

- Tổng số lô hàng đã đăng ký kiểm tra từ 01/01/2017 đến 30/8/2017: 159 lô với tổng trọng lượng là 123.037 tấn

  - Lũy tiến tổng số lô hàng đã đăng ký kiểm tra từ 01/01/2015 đến 30/8/2017: 645 lô với tổng trọng lượng là 447.741,806 tấn.

6. Công tác vệ sinh môi trường nông thôn:

Tham mưu Tổ chức Lễ Mít tinh về Tháng hành động Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố phát động hàng năm tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn với khoảng 800 người tham dự.
Người viết : Trần Thị Thơ - P.Phát triển nông thôn
Ý kiến bạn đọc