Logo 2
Phát triển nông thôn

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁNG 5 NĂM 2018

Thứ hai, 04/06/2018, 14:53 GMT+7

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁNG 5 NĂM 2018

1. Xây dựng, kiểm tra thực hiện Chính sách

a) Về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố

- Đã tham mưu văn bản gửi Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020.

- Đã tham mưu ban hành Hướng dẫn liên Sở thực hiện Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố (Hướng dẫn số 1258/HD-SNN ngày 17 tháng 5 năm 2018).

- Tình hình phê duyệt phương án được hỗ trợ lãi vay theo Quyết định số 655/QĐ-UBND trên địa bàn thành phố, từ ngày 12/02/2018 đến ngày 25/5/2018 đã phê duyệt: 54 quyết định, 142 hộ được hỗ trợ lãi vay, tổng vốn đầu tư: 167,923 tỷ đồng, tổng vốn vay: 109,425 tỷ đồng. Lũy tiến thực hiện từ ngày 06/10/2011 đến 25/5/2018: 7.651 quyết định, 22.809 hộ được hỗ trợ lãi vay, tổng vốn đầu tư: 11.355,032 tỷ đồng, tổng vốn vay: 6.945,444 tỷ đồng.

b) Chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn (Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11  năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ):

- Tham mưu Ban Giám đốc Sở văn bản trình Ủy ban nhân dân Thành phố về chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018.

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018.

- Phối hợp kiểm tra, trao đổi tình hình triển khai công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại huyện Củ Chi.

c) Về Chính sách khuyến khích áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020.

- Phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Thành phố tham mưu văn bản đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố về bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ cho các phương án sản xuất áp dụng theo quy định tại số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 và Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.

d) Chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải trong chăn nuôi trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2020

- Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải trong chăn nuôi trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2020 (theo Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố).

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải trong chăn nuôi trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2020.

e) Nội dung khác:

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo Quyết định ban hành quy định triển khai một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố giai đoạn 2016-2020 (Triển khai Thông tư 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn): đến nay đã gửi các đơn vị có liên quan góp ý dự thảo.

- Tham mưu hoàn thiện báo cáo cập nhật Bộ Chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn Thành phố năm 2017.

- Tham mưu xây dựng báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Tổ chức Lễ Mittinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018.

2. Diêm nghiệp và ngành nghề nông thôn

2.1. Về công tác diêm nghiệp

- Đối với phương án chuyển đổi sản xuất muối trên địa bàn huyện Cần Giờ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030: đã có Tờ trình số 1351/TTr-SNN ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Phương án chuyển đổi diện tích sản xuất muối trên địa bàn huyện Cần Giờ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, gửi Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét.

- Theo dõi, tình hình sản xuất, tiêu thụ muối niên vụ 2017-2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (huyện Cần Giờ), tính đến ngày 30/5/2018:

          + Diện tích sản xuất muối là 1.558,1 ha, trong đó: muối đất 479,1 ha, muối trải bạt 1.079 ha.

+ Tổng số hộ sản xuất muối là 667 hộ, trong đó: Xã Lý Nhơn: 475 hộ; Xã Thạnh An: 153 hộ;  Xã Long Hòa: 34 hộ; Thị trấn Cần Thạnh: 05 hộ.

+ Tổng sản lượng muối trong niên vụ 2018 đạt 79.230 tấn, trong đó: Sản lượng muối trải bạt 57.772 tấn; Sản lượng muối đất: 21.458 tấn.

+ Sản lượng muối đã được tiêu thụ: 28.400 tấn, trong đó: Muối đất: 9.350 tấn; Muối trải bạt: 19.050 tấn.

+ Giá thu mua: Muối đất: 1.000 đồng/kg; Muối trải bạt: 1.100 đồng/kg.

+ Sản lượng muối còn lại là: 50.830 tấn: Muối đất: 12.108 tấn; Muối trải bạt: 38.722 tấn.

2.2. Về ngành nghề nông thôn

- Tiếp tục theo dõi tình hình phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp tham mưu văn bản triển khai thực hiện Nghị định 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

- Tham mưu báo cáo tình hình hoạt động và phát triển của ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 5 năm 2018 (theo Công văn số 2074/BNN-CB ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

2.3. Bố trí dân cư

- Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở Công văn gửi Sở Tài chính, Sở Xây dựng về việc góp ý phương án di dời, bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn quận Thủ Đức (thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 4912/VP-KT ngày 11 tháng 5 năm 2018).

- Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở Công văn gửi các quận-huyện có liên quan về việc báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, phương án di dời bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 15/02/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Hỗ trợ, tư vấn phát triển kinh tế tập thể

- Theo dõi tình hình hoạt động của các Hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Tính đến ngày 30 tháng 5 năm 2018: trên địa bàn thành phố có 75 hợp tác xã (HTX) đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tổng số thành viên là 2.315 thành viên, bình quân 47 thành viên/HTX, tổng vốn điều lệ 288.558 triệu đồng, bình quân 5.761 triệu đồng/hợp tác xã), 229 tổ hợp tác (THT) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, với 4.265 tổ viên, bình quân 19 tổ viên/tổ.

- Phối hợp với Phòng Kinh tế huyện Củ Chi tổ chức họp về việc hỗ trợ các tổ hợp tác rau muống nước xã Bình Mỹ tiêu thụ sản phẩm. Kết quả cuộc họp: thống nhất đề xuất kiến nghị các cấp thẩm quyền, đơn vị có liên quan hỗ trợ Tổ hợp tác rau muống nước tại xã Bình Mỹ giá nước sản xuất, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Tính đến ngày 30 tháng 5 năm 2018, trên địa bàn xã     Bình Mỹ có 10 tổ hợp tác rau muống nước với 90 tổ viên, xã Nhị Bình có 01 tổ hợp tác rau muống nước với 36 tổ viên.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020: Tham mưu Ban Giám đốc Sở ban hành văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Sở đề nghị góp ý Kế hoạch phát triển mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

- Tham mưu các công văn của Sở giải quyết đề xuất, kiến nghị của Hợp tác xã Hà Quang về xin chủ trương đầu tư dự án án Khu làng nghề Cá cảnh Trung An, kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về giải quyết các kiến nghị của hợp tác xã trên địa bàn huyện.

- Phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Thành phố ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 13 - Tổ chức sản xuất.

- Tham mưu xây dựng Chính sách hỗ trợ nguồn nhân lực cho hợp tác xã nông nghiệp; Chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ nông sản với hợp tác xã.

- Đối với nội dung hỗ trợ xây dựng 7 hợp tác xã tiên tiến, hiện đại: Tham mưu BGĐ Sở tổ chức họp lấy ý kiến góp ý của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc vận dụng quy định tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ trang thiết bị, máy móc phục vụ nhà sơ chế rau, quả cho hợp tác xã.

4. Công tác thanh tra chuyên ngành

Tổng số lô hàng muối nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra trong tháng 5/2018:  37 lô, tổng trọng lượng là 15.907 tấn. Lũy tiến kiểm tra từ 01/01/2018 đến nay: 150 lô muối nhập khẩu đăng ký kiểm tra với tổng trọng lượng là 79.887 tấn.

Người viết : Nguyễn Thị Hiền
Ý kiến bạn đọc