Phát triển nông thôn

Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND

Thứ năm, 06/05/2021, 08:07 GMT+7

Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017 – 2020

Ngày 23 tháng 3 năm 2021, Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017 – 2020. Theo đó, Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

 

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc