Logo 2
Hành chính tổng hợp

Quy định về sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Thứ sáu, 24/09/2021, 13:36 GMT+7

Quy định về sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

          Ngày 29 tháng 06 năm 2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

          Theo đó, Thông tư quy định:

          - Sửa đổi, bổ sung một số nội dung so với Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013. Gồm: Phạm vi đối tượng áp dụng; các trường hợp được tính vào thời gian nâng lương thường xuyên; thời gian, không được xét nâng lương thường xuyên; tiêu chuẩn nâng lương thường xuyên và thời gian kéo dài nâng lương thường xuyên; số lần được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

          - Sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức tại Thông tư số 04/2015/TT – Bộ Nội vụ ngày 05/01/2005.

          Cụ thể:

          1. Sửa quy định đối tượng LĐHĐ được xét nâng lương: Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004.

          2. Bổ sung trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên: Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.

          3. Bổ sung trường hợp không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên:

          - Thời gian tập sự (bao gồm cả trường hợp được hưởng 100% mức lương của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tập sự).

          - Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

          - Thời gian thử thách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo; trường hợp thời gian thử thách ít hơn thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên.

          - Thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành của pháp luật.

          4. Sửa đổi tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên với cán bộ, công chức:

          Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

          5. Sửa quy định về thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên):

          a. Kéo dài 12 tháng đối với các trường hợp:

          - Cán bộ bị kỷ luật cách chức;

          - Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức;

          - Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.

          b. Kéo dài 06 tháng đối với các trường hợp:

          - Cán bộ, công chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo;

          - Viên chức bị kỷ luật cảnh cáo;

          - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 06 tháng.

          c. Kéo dài 03 tháng đối với viên chức bị kỷ luật khiển trách.

          d. Trường hợp vừa bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

          đ. Trường hợp bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ do bị kỷ luật (cùng một hành vi vi phạm) thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo hình thức kỷ luật tương ứng quy định tại điểm a, b, c khoản này.

          e. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên bị kỷ luật Đảng: nếu đã có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật hành chính; nếu không có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật Đảng tương ứng với các hình thức xử lý kỷ luật hành chính quy định tại khoản này.

          6. Sửa quy định về số lần được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

          Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

          7. Sửa quy định về thời gian bị kéo dài xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung:

          Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức hoặc cách chức thì cứ mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật thì thời gian để xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bị kéo dài được xác định như các trường hợp kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư này.

          Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2021./.

          ( Đính kèm Thông tư 03/2021/BNV ngày 29 tháng 06 năm 2021 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động).

Người viết : Phạm Thị Thúy An
Ý kiến bạn đọc