Phát triển nông thôn

Quyết Định 2151/QĐ-BNN-VP ngày 15 tháng 6 năm 2022 phê duyệt kế hoạch chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025

Thứ tư, 22/06/2022, 10:35 GMT+7

Quyết Định 2151/QĐ-BNN-VP ngày 15 tháng 6 năm 2022 phê duyệt kế hoạch chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025

Ngày 15/06/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2151/QĐ-BNN-VP về kế hoạch chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2022 - 2025.

Mục đích của Kế hoạch là:

Chuyển đổi số trong nông nghiệp nhằm tạo dựng môi trường, hệ sinh thái số nông nghiệp làm nền móng, kiến tạo thể chế, thúc đẩy chuyển đổi từ “Sản xuất nông nghiệp” sang “Kinh tế nông nghiệp”; phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chú trọng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế

-Tạo sự thay đổi từ nhận thức đến hành động về chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị thuộc ngành và tổ chức, cá nhân tham gia chuỗi giá trị nông nghiệp.

- Đề ra định hướng, phương án, lộ trình triển khai chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 làm cơ sở xây dựng kế hoạch hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện chuyển đổi số thống nhất, hiệu quả.

Với Yêu cầu đặt ra có các cơ quan đơn vị:

- Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, chỉ số cơ bản, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030.

- Hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số và chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025.

- Xác định rõ lộ trình, thời gian hoàn thành, trách nhiệm thực hiện và đôn đốc, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị đảm bảo hoàn thành Kế hoạch chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025).

Để thực hiện được Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra một số giải pháp sau:

  • Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp.
  • Phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp.
  • Nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ.
  • Thu hút nguồn lực công nghệ thông tin.
Thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác quốc tế.
Người viết : Phạm Minh Nhật
Ý kiến bạn đọc