Phát triển nông thôn và bố trí dân cư

Quyết Định Số 150-QĐ-TTG ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Thủ Tướng về phê duyệt chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững

Thứ hai, 18/04/2022, 10:36 GMT+7

QUYẾT ĐỊNH SỐ 150/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Ngày 28 tháng 9 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022 của về phê duyệt chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Chiến lược mang tính hệ thống, định hướng bao quát, dài hạn và hiện thực hóa định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, trong đó quá trình cơ cấu lại nông nghiệp gắn chặt hơn với xây dựng NTM, phát triển nông nghiệp - nông thôn bền vững, hiệu quả cao trên cơ sở nền tảng, động lực là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thị trường. Với 8 định hướng, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững như:

1. Hoàn chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với lợi thế cạnh tranh và yêu cầu thị trường

2. Tổ chức các khâu quan trọng trong sản xuất nâng cao hiệu quả, đảm bảo phát triển bền vững.

3. Thúc đẩy hợp tác, liên kết, phát triển chuỗi giá trị, các mô hình nông nghiệp tiên tiến.

4. Phát triển kinh tế nông thôn tạo việc làm và tăng thu nhập cho dân cư nông thôn.

5. Xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại gắn với đô thị hóa, giữ gìn văn hóa truyền thống.

6. Phát triển bao trùm, đảm bảo công bằng phúc lợi xã hội ở nông thôn.

7. Xây dựng cộng đồng vững mạnh làm nòng cốt phát triển nông thôn, sản xuất nông nghiệp.

8. Bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan thích nghi biến đổi khí hậu

Và một số giải pháp chính để thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, bền vững như:

  1. Tuyên truyền, giáo dục đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức và hành động
  2. Đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh, hoàn thiện quan hệ sản xuất
  3. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề; trình độ, hiệu quả công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
  4. Phát triển thị trường trong và ngoài nước đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản
  5. Xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng
  6. Đổi mới và nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước
  7. Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
  8. Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro
  9. Hội nhập và hợp tác quốc tế
  10. Xây dựng, hoàn thiện và triển khai một số cơ chế, chính sách đột phá Giám sát và đánh giá./.
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc