Logo 2
Hành chính tổng hợp

Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 24/09/2021, 13:42 GMT+7


 Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

              Ngày 01 tháng 09 năm 2021, Sở Tư pháp triển khai công văn số 3349A/STP-PPBGDPL về tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

              1. Mục đích

              - Nhằm thực hiện hiệu quả công tác tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống Covid -19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các sở, ngành, quận, huyện thực hiện có hiệu quả công văn số 2830/BTP-PBGDPL ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tư pháp;

              - Phổ biến sâu rộng các tài liệu về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được đăng tải trên cổng thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật (https://tuyentruyenphapluat.gov.vn/) và trang tin điện tử của Sở Tư pháp (http://sotuphap.hochiminhcity.gov.vn/);

              2. Nội dung, hình thức

              - Nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống Covid-19 căn cứ trên tình hình thực tế tại địa phương và tại mỗi cơ quan đơn vị.

              - Tập trung phổ biến các quy định về cách ly y tế; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh;

              - Tình hình thi hành pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống Covid-19 đang gây bức xúc dư luận xã hội

              - Nội dung chính sách, pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp, an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

          (Đính kèm công văn số 3349A/STP-PPBGDPL ngày 01 tháng 09 năm 2021 về tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Công văn số văn số 2830/BTP-PBGDPL ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tư pháp về tăng cường tuyên truyền PBGDPL về phòng, chống Covid-19)
Người viết : Hoàng Thị Huệ
Ý kiến bạn đọc