Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Thông Tư Số 54/2016/Tt-Btc Ngày 21 Tháng 3 Năm 2016 Về Quy Định Việc Quản Lý Và Sử Dụng Tiền Lãi Cho Vay Từ Quỹ Quốc Gia Về Việc Làm

Thứ ba, 09/03/2021, 15:03 GMT+7

Thông Tư Số 54/2016/Tt-Btc Ngày 21 Tháng 3 Năm 2016 Về Quy Định Việc Quản Lý Và Sử Dụng Tiền Lãi Cho Vay Từ Quỹ Quốc Gia Về Việc Làm

Ngày 21 tháng 3 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành thông tư 54/2016/TT-BTC về quy định việc quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay từ quỹ quốc gia về việc làm.

Theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý và hạch toán số tiền lãi thu được từ cho vay Quỹ quốc gia về việc làm vào thu nhập của Ngân hàng Chính sách xã hội (Khoản Mục Thu lãi cho vay).

Theo Thông tư 54, thực hiện trích lập Quỹ dự phòng và các Khoản chi phí của Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 180/2002/QĐ-TTg và Quyết định 30/2015/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Căn cứ số tiền lãi thu được, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện trích kinh phí để chi cho công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và bổ sung vào nguồn vốn của Quỹ quốc gia về việc làm như sau:

- Thông tư số 54/2016 Bộ tài chính quy định trích kinh phí để chi cho công tác quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát của cơ quan LĐTBXH:

+ Trích 0,3% số tiền lãi thu được để hỗ trợ kinh phí cho công tác quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát của Bộ Lao động. Hàng quý, trước ngày 30 của tháng đầu trong quý, Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo và chuyển số tiền lãi được trích của quý trước cho Bộ LĐTBXH;

+ Thông tư 54/2016/BTC quy định trích 15% số tiền lãi thu được để chi cho công tác quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát của cơ quan LĐTB&XH địa phương.

Căn cứ dự kiến kế hoạch thu lãi, kế hoạch cho vay và giải quyết việc làm, kiểm tra, giám sát, đánh giá của cơ quan lao động cấp huyện, cấp tỉnh, Sở Lao động trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định tỷ lệ trích cho Sở Lao động và các Phòng Lao động.

Theo quy định tại Thông tư số 54/2016/TT-BTC, hàng quý, trước ngày 20 của tháng đầu trong quý, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội căn cứ kết quả thu lãi và tỷ lệ trích theo Quyết định của UBND cấp tỉnh để chuyển tiền lãi được trích của quý trước cho các cơ quan LĐTBXH;

- Trích 10% số tiền lãi thu được để bổ sung vào nguồn vốn của Quỹ quốc gia về việc làm. Định kỳ 6 tháng, hàng năm, Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo kết quả số tiền lãi trích bổ sung Quỹ quốc gia về việc làm gửi Bộ Lao động, Bộ Tài chính, Bộ KHĐT trước ngày 31/7 hàng năm và ngày 30/01 năm sau để theo dõi, quản lý.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc