Phát triển nông thôn

Thực hiện Chương trình phối hợp số 127/CTPH-SNN&PTNT-HND giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Nông dân Thành phố trong năm 2022

Thứ ba, 14/06/2022, 16:35 GMT+7

Thực hiện Chương trình phối hợp số 127/CTPH-SNN&PTNT-HND giữa Sở Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn và Hội Nông dân Thành phố trong năm 2022

      Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Nông dân Thành phố trong tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, chuyển đổi tư duy về phát triển kinh tế nông thôn, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và tạo dựng hình ảnh người nông dân thế hệ mới có kiến thức, kỹ năng, tay nghề vao và khả năng ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Nông dân Thành phố đã triển khai ký kết Chương trình phối hợp số 127/CTPH-SNN&PTNT-HND ngày 19 tháng 01 năm 2022 về việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2022 - 2025.

     Để các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nắm rõ nội dung công việc cần phối hợp với các đơn vị liên quan của Hội Nông dân Thành phố trong năm 2022 nhằm đạt được mục tiêu đề ra, Chi cục Phát triển nông thôn đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 484/KH-SNN ngày 07 tháng 3 năm 2022 thực hiện Chương trình phối hợp số 127/CTPH-SNN&PTNT-HND giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Nông dân Thành phố trong năm 2022.

     Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao các đơn vị trực thuộc Sở (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy sản, Chi cục Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp, Trung tâm Công nghệ sinh học, Trường Trung cấp Kỹ thuật nông nghiệp, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới) căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các nội dung phối hợp với Hội Nông dân Thành phố như sau: phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp; công tác quản lý sản xuất, vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm; phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp; phối hợp trong xây dựng nông thôn mới; tổ chức hiệu quả hoạt động đào tạo nghề, huấn luyện nông dân nhằm nâng cao năng lực cộng đồng, vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới; phối hợp trong tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân, tổ chức các diễn đàn nông nghiệp và giới thiệu, tôn vinh hình ảnh người nông dân thế hệ mới./.

(Đính kèm Kế hoạch số 484/KH-SNN ngày 07 tháng 3 năm 2022 thực hiện Chương trình phối hợp số 127/CTPH-SNN&PTNT-HND giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Nông dân Thành phố trong năm 2022)
Người viết : Phùng Ngọc Tâm
Ý kiến bạn đọc