Từ khóa: Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 02 thủ tục hành chính: Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu và Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu bằng hình thức trực tiếp hoặc dịch vụ Bưu chính công ích từ ngày 01/11/2022