Kinh tế hợp tác

Tổng kết 10 năm thi hành Luật hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ năm, 11/11/2021, 14:15 GMT+7

Tổng kết 10 năm thi hành Luật hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Luật HTX số 23/2012/QH13 ra đời ngày 20 tháng 11 năm 2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 thay thế cho Luật hợp tác xã số 18/2003/QH12 ngày 26 tháng 11 năm 2003. Nhìn lại sau chặng đường 10 năm Luật HTX năm 2012 có hiệu lực thi hành, tình hình phát triển HTX nông nghiệp, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2013 - 2021 có những chuyển biến sau:

1 Tình hình phát triển hợp tác xã nông nghiệp

          1.1. Số lượng và quy mô của hợp tác xã nông nghiệp trong giai đoạn 2013 – 2021

          Tính đến ngày 10 tháng 11 năm 2021, trên địa bàn Thành phố có 113 HTX đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Hiện nay, hầu hết các hợp tác xã đã đăng ký hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đều đã thực hiện chuyển đổi theo đúng Luật hợp tác xã năm 2012.

- Đánh giá sự phát triển về thành viên tham gia vào hợp tác xã: Hầu hết các thành viên tham gia HTX đều đã được tập huấn về Luật Hợp tác xã năm 2012, phương thức xây dựng phương án sản xuất kinh doanh nên các thành viên đã hiểu biết rõ Luật Hợp tác xã. Khi tham gia hợp tác xã các thành viên đều được hợp tác xã cung cấp sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã.

          - Đánh giá sự phát triển về vốn điều lệ của hợp tác xã: tổng vốn điều lệ của 113 HTX là 365.655 triệu đồng, bình  quân 3.235 triệu đồng/HTX.

          1.2. Tổ chức, quản lý hợp tác xã

- Tổng số cán bộ quản lý của các họp tác xã nông nghiệp là 291 người.

-  Tổng số cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng công tác tại họp tác xã là 120 người, trình độ trung cấp là 140 người, sơ cấp và lao động phổ thông là 31 người.

1.3. Hiệu quả hoạt động của hợp tác xã

- Tổng doanh thu bình quân của các hợp tác xã là 20.132 triệu đồng, lợi nhuận bình quân là 190 triệu đồng/ hợp tác xã, tăng 15.742 triệu đồng so với năm 2012 (4.390 triệu đồng), lợi nhuận bình quân năm 2012 là 102 triệu đồng/ hợp tác xã.

-  Thu nhập bình quân của thành viên, lao động của hợp tác xã đến ngày 10 tháng 11 năm 2021 là 5,5 triệu đồng/người tăng 2,5 ừiệu đồng so với ngày 31 tháng 12 năm 2013.

2. Đánh giá kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm trong thi hành Luật hợp tác xã năm 2012

2.1. Kết quả đạt được

- Trong xây dựng, ban hành và phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012: thông qua Luật Hợp tác xã năm 2012 có hiệu lực thi hành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời tham mưu ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các quyết định hỗ trợ HTX nông nghiệp (Quyết định số 2868/QĐ-UBND, Quyết định số 2977/QĐ- UBND, Quyết định số 4007/QĐ-UBND).

-  Trong tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về họp tác xã:

+ Đối với bộ máy và cán bộ của Chi cục Phát triển nông thôn: đã có Phòng Kinh tế hp tác và Trang trại với tổng số cán bộ là 05 người, trong đó: số cán bộ chuyên trách về hợp tác xã, tổ hợp tác là 05/05 người.

+ Đối với phòng chuyên môn ở quận - huyện: giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch hoặc Phòng Kinh tế thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác, trong đó bố trí ít nhất 01 cán bộ chuyên trách theo dõi hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp.

2.2. Bài học kinh nghiệm

- Thứ nhất, cần sự quan tâm của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của các hợp tác xã thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và đề ra các chủ trương, nghị quyết, chương trình, đề án, cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ phù hợp.

- Thứ hai, cần thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của pháp luật... nâng cao nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí và sự phát triển của mô hình hợp tác xã kiểu mới. Hình thức, nội dung tuyên truyền cần đa dạng, phong phú bao gồm: tổ chức tập huấn, xây dựng tài liệu tuyên truyền (tờ rơi, cẩm nang), xây dựng phóng sự, biên tập phát sóng trên truyền hình, xây dựng phim truyên hình, xây dựng các chuyên trang v hợp tác xã trên báo chí.

- Thứ ba, cần tăng cường lồng ghép công tác phát triển kinh tế tập thể trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phát triển kinh tế tập thể sẽ góp phần phát triển tổ chức sản xuất vốn là 1 trong 19 tiêu chí xây dựng nồng thôn mới. Đồng thời, tận dụng nguồn kinh phí thực hiện xây dựng nông thôn mới để xây dựng và phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới để ngân sách nhà nước, sự đóng góp từ cộng đồng được phát huy tối đa, tiết kiệm và hiệu quả.

- Thứ tư, cần quan tâm công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương, Luật Hợp tác xã năm 2012, Chỉ thị của Thành ủy, Kế hoạch chỉ đạo của ủy ban nhân dân Thành phố về phát triển kinh tế tập thể; công tác sơ kết, tổng kết đánh giá về tình hình phát triển kinh tế tập thể, qua đó rút ra những vấn đề căn bản, bài học kinh nghiệm để có định hướng tham mưu chỉ đạo, ban hành cơ chê chính sách phù hợp với đặc thù của Thành phố./.
Người viết : Lê Công Hậu
Ý kiến bạn đọc