Cơ điện, ngành nghề nông thôn

Tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023

Thứ sáu, 13/01/2023, 14:53 GMT+7

Tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023

     Ngày 23 tháng 12 năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Báo cáo số 282/BC-SNN về tổng kết ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023, trong đó báo cáo một số nội dung chính nhứ sau:
     Thứ nhất: kết quả thực hiện công tác chỉ đạo điều hành sản xuất nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022
     Thứ hai: kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2023, với mục tiêu tổng quát như sau:
     -Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, làm tiền đề để hướng đến một nền nông nghiệp đô thị xanh, sinh thái, tuần hoàn và chia sẽ mang đặc thù của Thành phố Hồ Chí Minh.
     -Thực hiện mạnh mẽ cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, phát triên nông nghiệp đô thị, tập trung phát triển nhóm 06 sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp Thành phố. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao kết họp với du lịch sinh thái, nâng cao giá trị và lợi thế của sản phẩm nông nghiệp Thành phố, góp phần bảo vệ môi trường.
     -Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất giống cây, giống con chất lượng và năng suất cao trở thành trung tâm giống cây, giống con của khu vực.
     -Phối hợp đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
     -Thực hiện triển khai Chương trình, bộ tiêu chí nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa của vùng nông thôn Thành phố.
     -Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
     -Kiểm soát ô nhiễm vùng sản xuất, dịch bệnh trên cây trồng - vật nuôi, bảo vệ và phát triển các công trình thủy lợi, môi trường rừng và ứng phó biến đổi khí hậu.
     (Chi tiết kèm theo Báo cáo số 282/BC-SNN ngày 23 tháng 12 năm 2022)

Người viết : Nguyễn Hồng Minh
Ý kiến bạn đọc