Ngành nghề nông thôn

triển khai nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ hai, 21/09/2020, 08:31 GMT+7

Triển khai nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

           Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

         Ngày 16 tháng 9 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 2160/SNN-PTNT về việc triển khai nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020, theo đó đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung như sau:

           1. Đối với các Sở - ngành:

         Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Quý Cơ quan chủ động triển khai các giải pháp tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả các nội dung được giao tại Công văn số 3110/UBND-KT ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020.

           2. Đối với Ủy ban nhân dân các quận - huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân:

          - Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020 đạt hiệu quả cao. Tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo đảm bảo đúng quy định tại hướng dẫn liên Sở số 1931/HDLS-SNNPTNT-SLĐTBXH-STC ngày 28 tháng 7 năm 2017 về Quản lý và tổ chức thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố. Lựa chọn, đặt hàng các cơ sở đào tạo nghề nông nghiệp có đủ điều kiện, năng lực để tổ chức thực hiện và xây dựng một số mô hình đào tạo nghề nông nghiệp có hiệu quả để rút kinh nghiệm và nhân rộng. Đảm bảo đào tạo theo chỉ tiêu: 70% số lao động trong các doanh nghiệp nông nghiệp, thành viên hợp tác xã, trang trại, lao động nông thôn học các nghề nông nghiệp để phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 20% cho lao động tham gia sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, 10% đào tạo nông nghiệp để đảm bảo an sinh xã hội nông thôn ở địa phương.

          - Rà soát, đề xuất các cơ sở đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn có đủ điều kiện tham gia đào tạo tại địa phương; rà soát, cập nhật, đề xuất bổ sung danh mục nghề đào tạo, nhu cầu đào tạo, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn) tổng hợp gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt để tổ chức thực hiện trên địa bàn Thành phố.

          - Thông tin đến các cơ sở đủ điều kiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn có trên địa bàn liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan để được hướng dẫn xây dựng, phê duyệt các chương trình, giáo trình dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới ba tháng tại địa phương theo quy định hoặc điều chỉnh chương trình, giáo trình đào tạo nghề nông nghiệp đã ban hành theo hướng giảm thời lượng về lý thuyết, tăng thời lượng thực hành tạo mô hình sản xuất, bổ sung các chương trình, giáo trình mới về các nghề sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (nếu có).

          - Chủ động triển khai các giải pháp tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả các nội dung được giao tại Công văn số 3110/UBND-KT ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020.

 (đính kèm Công văn số 2160/SNN-PTNT ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công văn số 3110/UBND-KT ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố )

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc