Logo 2
Hành chính tổng hợp

Triển khai Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 26 tháng 05 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 24/09/2021, 13:46 GMT+7

Triển khai Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 26 tháng 05 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ủy quyền phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ.

              Ngày 02 tháng 06 năm 2021, Sở Tài chính ban hành công văn số 3225/STC-CS về triển khai Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 26 tháng 05 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:

- Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và các cơ quan, người có thẩm quyền tịch thu thuộc cơ quan cấp Thành phố ra quyết định tịch thu.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan, người có thẩm quyền tịch thu thuộc cơ quan cấp huyện và cấp xã ra quyết định tịch thu.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 và thay thế Quyết định số 4796/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ủy quyền phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ.

 (Đính kèm Công văn số 3225/STC-CS ngày 02 tháng 06 năm 2021 của Sở Tài chính về triển khai Quyết định số 1930/QĐ-UBND)
Người viết : Hoàng Thị Huệ
Ý kiến bạn đọc