Logo 2
Hành chính tổng hợp

Triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 24/09/2021, 13:39 GMT+7

Triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

              Ngày 10 tháng 09 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 3021/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2020  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Mục đích, yêu cầu

- Triển khai kịp thời, thống nhất, có hiệu quả các quy định của Nghị định số 133/2020/NĐ-CP đến phạm nhân, cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự, cơ quan, tổ chức và các cá nhân khác có liên quan để quán triệt triển khai thực hiện Nghị định kịp thời, hiệu quả.

- Xác định nội dung công việc, phân công rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các Sở, ngành, quận, huyện; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, người thi hành công vụ, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện đảm bảo chế độ chính sách cho phạm nhân, học sinh chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an các đơn vị, địa phương với các cơ quan, tổ chức liên quan kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

- Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 133/2020/NĐ-CP đến phạm nhân, cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự, các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp hoặc thông qua chương trình phố biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của từng sở, ngành, quận, huyện.

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đề xuất sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với Nghị định số 133/2020/NĐ-CP.

(Đính kèm Kế hoạch số 3021/KH-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về về triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2020  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
Người viết : Hoàng Thị Huệ
Ý kiến bạn đọc