Trang trại

Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT

Thứ ba, 21/07/2020, 08:16 GMT+7

Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chí kinh tế trang trại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo cho các Sở ban ngành, Ủy ban nhân dân quận huyện có liên quan như sau:

“- Giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn:

+ Triển khai hướng dẫn, phổ biến tiêu chí kinh tế trang trại theo quy định tại Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT cho cá nhân, chủ hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn.

+ Triển khai theo dõi, thống kê, cập nhật các biến động về chủ trang trại, diện tích đất sản xuất, loại trang trại.

+ Lập sổ theo dõi phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chế độ báo cáo về kinh tế trang trại theo mẫu Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể:

+ Hằng năm, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổng hợp, báo cáo về kinh tế trang trại trên địa bàn trong năm gửi Ủy ban nhân dân quận, huyện.

+ Ủy ban nhân dân quận, huyện tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trước ngày 16 tháng 12 hằng năm.

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo về kinh tế trang trại trong năm trên địa bàn thành phố gửi Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 19 tháng 12 hằng năm”.

Thực hiện chỉ đạo nêu trên của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các quân, huyện tổng hợp, báo cáo về kinh tế trang trại gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Chi cục Phát triển nông thôn) trước ngày 16 tháng 12 hằng năm.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc