Logo 2
Cơ điện, ngành nghề nông thôn

Tuyên truyền về phát triển cơ điện nông nghiệp, làng nghề, ngành nghề nông thôn, đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2021

Thứ năm, 28/01/2021, 08:33 GMT+7

Tuyên truyền về phát triển cơ điện nông nghiệp, làng nghề, ngành nghề
nông thôn, đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn và
vệ sinh môi trường nông thôn
năm 2021

  Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về phát triển cơ điện nông nghiệp, làng nghề, ngành nghề nông thôn, đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Chi cục Phát triển nông thôn tuyên truyền một số văn bản có liên quan đến phát triển cơ điện nông nghiệp, làng nghề, ngành nghề nông thôn, đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn và vệ sinh môi trường nông thôn.

(đính kèm Công văn số 11940/STNMT-CCBVMT ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Sở Tài Nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện Tiêu chí Môi trường theo Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố; Công văn số 840/SNN-CCCNTY ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn đánh giá, công nhận huyện, xã đạt tiêu chí bảo vệ môi trường trong chăn nuôi – tiêu chí sản xuất trong bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Báo cáo số 1768/SNN-PTNT ngày 28/7/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về báo cáo tổng kết 10 năm (giai đoạn 2010-2020) thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố; Báo cáo số 1114/BC-CCPTNT ngày 4/12/2020 của Chi cục Phát triển nông thôn về  báo cáo kết quả thực hiện Đề án Bảo tồn và phát triển làng nghề tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 2015, định hướng đến năm 2020; Báo cáo số 227/BC-SNN ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020)
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc