Cơ điện, ngành nghề nông thôn

Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025

Thứ hai, 13/06/2022, 09:33 GMT+7

Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025

      Nhằm tiếp tục thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn Thành phố trong giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, phát triển sản phẩm OCOP góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thôn nhằm phát triển kinh tế nông thôn trên cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và phát triển bền vững có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế; nâng cao thu nhập của người dân, bảo tồn các giá trị văn hóa, bảo vệ đa dạng sinh học, cảnh quan và môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững ở các địa phương.

     Ngày 08 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 1943/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó Thành phố đề ra mục tiêu cụ thể như sau:

- Đến năm 2025, phấn đấu có ít nhất 124 sản phẩm OCOP được
công nhận đạt từ 3 sao trở lên và 100% xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
Thành phố đều có sản phẩm được công nhận từ 3 sao trở lên.

- Ưu tiên các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại và hộ
sản xuất có đăng ký kinh doanh có các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tham gia
Đề án Chương trình OCOP;

- Đẩy mạnh xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm OCOP của Thành phố.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đội ngũ cán bộ nhà nước trong hệ thống OCOP (thành phố, huyện, xã) và lãnh đạo các tổ chức kinh tế tham gia Đề án Chương trình OCOP.
Người viết : Đinh Xuân Khánh
Ý kiến bạn đọc