Phát triển nông thôn và bố trí dân cư

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thứ tư, 19/04/2023, 15:31 GMT+7

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

      Ngày 28 tháng 02 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 726/QĐ-BNN-KTHT về việc phê duyệt công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

      Theo đó, bãi bỏ thủ tục hành chính về bố trí dân cư ngoài tỉnh, trong huyện và ngoài huyện, trong tỉnh.

Người viết : Phạm Minh Nhật
Ý kiến bạn đọc