Giới thiệu

Hình thành và phát triển

         Giới thiệu sơ lược về Chi cục phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh
         Theo quyết định số 6293/QĐ-UBND ngày 02/12/2016 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc tổ chức lại Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh. 
         Chi cục Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý nhà nước, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền duyệt quy hoạch, kế hoạch phát triển hàng năm các chương trình dự án, cơ chế chính sách về quản lý lĩnh vực chuyên ngành; với các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp như: kinh tế hợp tác, hợp tác xã, kinh tế hộ và kinh tế trang trại trong nông nghiệp (nông nghiệp, nông lâm, ngư nghiệp và nghề muối); quy hoạch, bố trí dân cư, di dân tái định cư trong nông nghiệp, nông thôn; xây dựng mô hình nông thôn mới, xoá đói giảm nghèo trong nông nghiệp và nông thôn; phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn; chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản, nghề muối.