Kinh tế hợp tác

Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025

Thứ tư, 10/11/2021, 11:40 GMT+7

Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho các hợp tác xã
nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 13 tháng 11 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1804/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025, trong đó: tại điểm 5 Mục III Chương trình có quy định về hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm cho các hợp tác xã nông nghiệp;

Thực hiện Quyết định số 1804/QĐ-TTg, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 về Kế hoạch triển khai Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, nội dung hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm cho các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thành phố được triển khai cụ thể như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ: các hợp tác xã đang hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, trong đó ưu tiên các hợp tác xã có số lượng thành viên lớn, sản xuất theo cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị.

2. Nội dung hỗ trợ

- Xây dựng nhà kho, xưởng phân loại và đóng gói sản phẩm, xưởng sơ chế - chế biến và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng thành viên.

- Xây dựng công trình thủy lợi, giao thông nội đồng trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp (bao gồm: cống, trạm bơm, giếng, đường ống dẫn nước, đập dâng, kênh, bể chứa nước, công trình trên kênh và bờ bao các loại, hệ thống cấp nước đầu mối phục vụ tưới tiết kiệm; đường trục chính giao thông nội đồng, đường ranh cản lửa, đường lâm nghiệp).

- Xây dựng công trình kết cấu hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản, hải sản bao gồm: hệ thống cấp thoát nước đầu mối (ao, bể chứa, cống, kênh, đường ống cấp, tiêu nước, trạm bơm), đê bao, kè, đường giao thông, công trình xử lý nước thải chung đối với vùng nuôi trồng thủy sản; hệ thống phao tiêu, đèn báo ranh giới khu vực nuôi, hệ thống neo lồng bè; nâng cấp và phát triển lồng bè nuôi trồng hải sản tập trung của hợp tác xã nông nghiệp trên biển.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: ngân sách trung ương, ngân sách Thành phố, hợp tác xã và vốn hợp pháp khác.

4. Hình thức triển khai

- Hợp tác xã căn cứ nhu cầu cần hỗ trợ đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng hoặc chế biến sản phẩm có đơn đề nghị gửi cấp chính quyền địa phương nơi hợp tác xã tổ chức sản xuất, kinh doanh.

- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân các quận - huyện rà soát, thống kê, tổng hợp nhu cầu cần hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm cho các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn - số 176 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, ĐT: 38.226.448, Fax: 38.226.458, Email: ccptnt.snn@tphcm.gov.vn) tổng hợp.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lấy ý kiến của Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Ban Quản lý An toàn thực phẩm, Liên minh Hợp tác xã Thành phố về nhu cầu, danh mục và dự toán kinh phí hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm cho các hợp tác xã nông nghiệp; tổng hợp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định, tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định bố trí kinh phí thực hiện trong Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025.

+ Trường hợp ngân sách Trung ương có bố trí kinh phí thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập kế hoạch triển khai phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

 + Trường hợp ngân sách Trung ương không có bố trí kinh phí thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định sử dụng nguồn ngân sách Thành phố thực hiện chính sách và tham mưu các bước tiếp theo quy định Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan./.
Người viết : Phùng Ngọc Tâm
Ý kiến bạn đọc