Cơ chế, chính sách hỗ trợ

Kế hoạch Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết, Chương trình hành động số 28-CTrHĐ/TU ngày 01 tháng 01 năm 2023 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về nông nghiệp

Thứ năm, 04/01/2024, 10:36 GMT+7

Kế hoạch Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết, Chương trình hành động số 28-CTrHĐ/TU ngày 01 tháng 01 năm 2023 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn Thành phố năm 2023 - 2024
    

     Ngày 20 tháng 12 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 6391/KH-UBND về Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết, Chương trình hành động số 28-CTrHĐ/TU ngày 01 tháng 01 năm 2023 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn Thành phố năm 2023 - 2024. 
     Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của 
Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ, Chương trình hành động số 28-CTrHĐ/TU ngày 01 tháng 01 năm 2023, Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng đến hội viên nông dân các cấp về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thay đổi mạnh mẽ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Xây dựng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh”. Từng bước nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất của người dân nông thôn.

Người viết : Nguyễn Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc