Kinh tế hợp tác

Kế hoạch phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 của chính phủ

Thứ ba, 09/01/2024, 15:17 GMT+7

Kế hoạch phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 của chính phủ

     Nhằm cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 106/NQ-CP của Chính phủ về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Ngày 02 tháng 11 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 4597/QĐ-BNN-KTHT về phê duyệt Kế hoạch phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. 
   Với mục đích cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 106/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp sau:
   1. Tổ chức truyền thông, phổ biến, nâng cao nhận thức tầm quan trọng của hợp tác xã trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
   2. Xây dựng mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả, phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực, ngành hàng và vùng, miền, địa phương.
   3. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã nông nghiệp.
   4. Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện về đất đai cho hợp tác xã phục vụ sản xuất, sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
   5. Huy động và tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận các nguồn vốn vay tín dụng và tăng cường nguồn lực cho hợp tác xã nông nghiệp
   6. Cung cấp các dịch vụ công hỗ trợ phát triển HTX NN
   7. Triển khai hiệu quả các chương trình, Đề án phát triển nông nghiệp, lấy nhiệm vụ tổ chức lại sản xuất làm nội dung trọng tâm
   8. Xây dựng chỉ tiêu, chỉ số và đánh giá, xếp hạng “môi trường kinh doanh cấp tỉnh đối với kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp”
    9. Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ phát triển HTX NN./.

Quyết định số 4597/QĐ-BNN-KTHT

Người viết : Phạm Minh Nhật
Ý kiến bạn đọc