Kinh tế hợp tác

Kế hoạch số 1594 ngày 07 tháng 6 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Thứ hai, 12/06/2023, 14:27 GMT+7

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ và Chương trình hành động số 29-CTrHĐ/TU ngày 01 tháng 01 năm 2023 của Thành ủy Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (Theo Kế hoạch số 1594/KH-SNN ngày 07 tháng 6 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát

     Phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững, cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân với nhiều mô hình hợp tác, liên kết trên cơ sở tôn trọng bản chất, giá trị và nguyên tắc của kinh tế tập thể, thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tham gia; góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của các thành viên, hộ gia đình, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, gắn với xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đảm bảo quốc phòng, an ninh.
2. Mục tiêu đến năm 2030
     Thành phố có 410  tổ hợp tác (THT) nông nghiệp, 130 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp đang hoạt động, 03 liên hiệp hợp tác xã (LH HTX) nông nghiệp.
3. Tầm nhìn đến 2045
     Thành phố có 500 THT nông nghiệp, 150 HTX nông nghiệp đang hoạt động, 03 LH HTX nông nghiệp.
4. Nhóm mục tiêu cụ thể thực hiện đến năm 2030
- Tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ phát triển mới 30 HTX. Số HTX hoạt động đạt loại tốt, khá chiếm từ 70% - 85% trên tổng số HTX. Tỷ lệ cán bộ 
quản lý HTX đã qua đào tạo có trình độ đại học, cao đẳng đạt trên 50%; còn lại đạt trình độ trung, sơ cấp. Phấn đấu 100% xã nông thôn mới có HTX hoạt động trên địa bàn theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 và có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững. 
- Giải quyết dứt điểm HTX, LH HTX ngừng hoạt động kéo dài, chờ giải thể.
- Hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể, HTX phục hồi sản xuất sau 
đại dịch Covid-19: theo dõi sát tình hình hoạt động, chủ động nắm bắt các 
khó khăn, vướng mắc của các thành phần kinh tế tập thể để kịp thời giải quyết hoặc đề xuất các cấp thẩm quyền giải quyết với tinh thần hỗ trợ tối đa, từng bước phục hồi sản xuất thích ứng với bối cảnh Covid-19 còn tiếp diễn.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
1. Nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
1.1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, quán triệt đối với cán bộ,
đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và người dân về bản chất, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của HTX trong điều kiện mới; tránh tình trạng nhận thức không thống nhất, không đầy đủ, bị chi phối, ảnh hưởng bởi định kiến về mô hình HTX kiểu cũ; xác định rõ phát triển kinh tế tập thể, HTX là xu thế tất yếu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các đơn vị. 
Kinh tế tập thể với nhiều hình thức tổ chức đa dạng, kết hợp sức mạnh tập thể với sức mạnh của từng thành viên. 
- Xây dựng nội dung và phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thiết thực và hiệu quả, hình thức đa dạng, phong phú; kịp thời khen thưởng, tôn vinh và nhân rộng các tổ chức kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả trên địa bàn Thành phố.
1.2. Giải pháp thực hiện
- Nghiên cứu, quán triệt; công tác vận động, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, HTX nhất quán theo chủ trương tại Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ và Chương trình hành động số 29-CTrHĐ/TU ngày  01  tháng  01 năm 2023 của Thành ủy nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng tầm tư duy và tạo quyết tâm cao về nhiệm vụ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn về Luật Hợp tác xã, về sự 
cần thiết phải xây dựng và phát triển HTX cho toàn bộ hệ thống chính trị, 
cán bộ, đảng viên và cho các tầng lớp nhân dân tại các huyện - quận (đặc biệt tại 05 huyện, 56 xã xây dựng nông thôn mới) về vai trò và lợi ích của tổ chức HTX trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nội dung và phương pháp tuyên truyền phù hợp cho từng đối tượng. 
- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu về HTX nông nghiệp, mở các chuyên san/chuyên trang/chuyên mục về phát triển kinh tế 
tập thể, HTX trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh,…), xây dựng các phim phóng sự, phim truyền hình về HTX nông nghiệp. Chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động gắn với thi đua khen thưởng trong thực hiện mục tiêu phát triển HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả.
- Biên soạn cẩm nang, tờ rơi giới thiệu các HTX nông nghiệp tiêu biểu của Thành phố để tuyên truyền, vận động hộ sản xuất nông nghiệp nhận thức được lợi ích của việc tham gia liên kết sản xuất trong mô hình HTX sản xuất nông nghiệp và những cơ chế chính hỗ trợ phát triển HTX của Trung ương và Thành phố.
- Tổ chức các chuyến khảo sát, học tập mô hình kinh tế tập thể, liên kết 
sản xuất nông nghiệp có hiệu quả tại các tỉnh, thành cho nông dân và thành viên HTX, ban quản lý HTX giao lưu, học tập và áp dụng (chú trọng học tập cách thức vận hành, quản lý HTX của Ban giám đốc HTX).
- Tổ chức hội thảo trao đổi, giới thiệu các mô hình quản lý HTX nông nghiệp có hiệu quả, tạo điều kiện cho các HTX khác học tập, nhân rộng.
2. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để kinh tế tập thể phát triển
2.1. Nhiệm vụ trọng tâm

     Rà soát, đề xuất trình cấp thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về kinh tế tập thể; các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể theo hướng xác định các tổ chức kinh tế tập thể là chủ thể phù hợp để kết hợp giữa đầu tư của Nhà nước và đầu tư, quản lý của tập thể người dân (đầu tư công - quản trị cộng đồng); trong đó tập trung nguồn lực, phù hợp với yêu cầu phát triển của kinh tế tập thể và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong từng thời kỳ với một số chính sách cụ thể gồm: chính sách phát triển nguồn nhân lực, chính sách đất đai, chính sách tài chính, chính sách tín dụng, chính sách khoa học - công nghệ, chính sách hỗ trợ về thông tin kinh tế, kỹ năng tiếp thị và nghiên cứu thị trường, chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, chính sách bảo hiểm xã hội.
2.2. Giải pháp thực hiện
- Nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu tiên HTX nông nghiệp được vay vốn và được hưởng lãi suất tín dụng, hỗ trợ lãi suất đối với các HTX nông nghiệp; đặc biệt là HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thành viên HTX được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân với khung mức phí thấp nhất.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết quy định về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
- Hỗ trợ các THT, HTX đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số; ứng dụng nâng cao trình độ khoa học công nghệ; ưu tiên cho các HTX, THT tham gia thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt hiện đang được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện; hỗ trợ cho các thành viên HTX được tham gia các chương trình đào tạo dạy nghề nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố với chế độ đãi ngộ theo quy định của thành phố, hỗ trợ cung cấp giống cây, giống con, giống nấm,… chất lượng tốt, chuyển giao quy trình công nghệ, đào tạo tập huấn các kỹ thuật sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao cho cán bộ và các thành viên của HTX trên địa bàn thành phố; hỗ trợ chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp cho HTX, thành viên HTX để tái cơ cấu sản xuất, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
- Phối hợp với các Sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện triển khai thực hiện hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm cho các HTX nông nghiệp trên địa bàn Thành phố.
- Nghiên cứu xây dựng và triển khai Đề án hỗ trợ HTX nông nghiệp phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Nghiên cứu xây dựng và triển khai Đề án hỗ trợ HTX nông nghiệp hoạt động thương mại điện tử giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Nghiên cứu đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn lực, 
ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, nông nghiệp hữu cơ, thích ứng biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, mở rộng thị trường cho kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp, bảo đảm thống nhất, đồng bộ.
3. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể
3.1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng của kinh tế tập thể: 
nợ tồn đọng kéo dài trong HTX (nợ nhà nước, nợ ngân hàng, nợ các tổ chức kinh tế khác, nợ thành viên, thành viên nợ HTX,...); các quan hệ về tài sản của HTX, đặc biệt là những tài sản liên quan đến đất đai.
- Chỉ đạo rà soát, sắp xếp lại các HTX hoạt động không hiệu quả; xử lý dứt điểm các HTX ngừng hoạt động, chờ giải thể và các HTX chưa chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật.
- Phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bảo vệ lợi ích của thành viên trong HTX; vận động thành viên HTX góp vốn và nâng mức vốn góp; vận động HTX thu hút thêm thành viên mới; tháo gỡ rào cản, quy định nhằm nâng cao khả năng huy động và tiếp cận nguồn lực cho các hợp tác xã. 
- Nâng cao hoạt động của các HTX thông qua tăng cường năng lực tổ chức, điều hành, hoạt động, kinh doanh cho các HTX, các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm. Nâng cao trình độ của cán bộ quản lý và thành viên HTX.
- Tăng cường liên kết giữa tổ chức kinh tế tập thể với các tổ chức thuộc thành phần kinh tế khác, đặc biệt là liên kết với doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp nhà nước ưu tiên hỗ trợ liên kết, tiêu thụ, sử dụng sản phẩm, dịch vụ, tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả; sớm khắc phục tình trạng thiếu liên kết giữa kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể.
3.2. Giải pháp thực hiện 
- Hỗ trợ xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX nông nghiệp điển hình tại 05 huyện ngoại thành.
- Hỗ trợ xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình chuyển đổi số trong HTX nông nghiệp, ưu tiên HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
- Tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu về mô hình HTX nông nghiệp, trình tự và thủ tục thành lập, đăng ký HTX theo quy định cho các đối tượng là cán bộ, hội viên Hội nông dân, đặc biệt hội viên là nông dân sản xuất giỏi để làm nòng cốt thành lập, phát triển HTX nông nghiệp.
- Tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc tổ chức tập huấn tư vấn thành lập HTX, THT tập trung theo khu vực xã - ấp hoặc theo cụm xã, liên xã về trình tự thành lập HTX, THT, các thủ tục pháp lý như: xây dựng hợp đồng hợp tác (đối với THT), xây dựng điều lệ, phương án sản xuất - kinh doanh (đối với HTX),… thảo luận và giải đáp các thắc mắc liên quan đến HTX, THT của các sáng lập viên, hộ nông dân. Hỗ trợ HTX tổ chức thành công hội nghị thành lập, thủ tục đăng ký HTX, mã số thuế và các thủ tục cần thiết khác để HTX đủ cơ sở pháp lý đi vào hoạt động.
- Ưu tiên hỗ trợ cho các HTX và xã viên, thành viên HTX chi phí tư vấn, chứng nhận chất lượng theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế (VietGAP, Global GAP, HACCP, ISO, nông nghiệp hữu cơ,…) nhằm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng nông sản; hỗ trợ các HTX xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, logo, bao bì,…
- Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố (theo Đề án 100 của Chính phủ); triển khai, quản lý và cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi; phối hợp các cơ quan chức năng quản lý mã QR Code, bao bì nhãn mác sản phẩm theo quy định.
- Hỗ trợ HTX nông nghiệp tham gia sản phẩm OCOP; HTX nông nghiệp tham gia hợp tác với doanh nghiệp trong việc liên kết sản xuất gắn với đầu ra sản phẩm nông sản.
- Nâng cao năng lực tổ chức, quản lý; kiến thức về thị trường; về sở hữu trí tuệ và giá trị của tài sản trí tuệ cho HTX nông nghiệp. Tổ chức bồi dưỡng chính sách pháp luật của Nhà nước về HTX. Đổi mới phương pháp tập huấn bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX theo hướng đào tạo từ thực tiễn, chú trọng phổ biến kinh nghiệm từ các mô hình HTX hoạt động hiệu quả.
- Tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện để HTX, THT trong lĩnh vực nông nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm nông nghiệp, kết nối cung cầu, hợp tác liên kết, liên doanh trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tạo đầu ra ổn định.
- Rà soát nhu cầu hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến, kinh doanh của các HTX, qua đó ưu tiên tuyển chọn và triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, thu hoạch bảo quản, chế biến, kinh doanh theo đơn đặt hàng của HTX. 
- Hỗ trợ chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, 
đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp cho HTX, thành viên HTX để tái cơ cấu sản xuất, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
- Ưu tiên lựa chọn các HTX, thành viên HTX tham gia tiếp nhận chuyển giao khoa học kỹ thuật, giống, vật tư,... phục vụ sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản thuộc các chương trình phát triển nông nghiệp trọng điểm, chương trình phát triển khoa học công nghệ đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, hiện đang được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện.
- Ưu tiên hỗ trợ, hướng dẫn các hợp tác xã đầu tư vào Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố với chế độ đãi ngộ theo quy định của thành phố; hỗ trợ cho các thành viên HTX được tham gia các chương trình đào tạo dạy nghề nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Thành phố với chế độ đãi ngộ theo quy định của Thành phố, hỗ trợ cung cấp giống cây, giống con, giống nấm,… chất lượng tốt, chuyển giao quy trình công nghệ, đào tạo tập huấn các kỹ thuật sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao cho cán bộ và các thành viên của HTX trên địa bàn Thành phố.
- Xây dựng mô hình chuỗi liên kết giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Thành phố (rau, hoa, bò sữa, heo, cá cảnh, tôm nước lợ,...) hình thành các vùng nguyên liệu phục vụ chế biến, tiêu thụ nông sản của các doanh nghiệp, HTX tham gia liên kết. Xác định rõ vai trò của các bên tham gia liên kết: hộ nông dân tập trung sản xuất theo kế hoạch của HTX; HTX tập trung thu gom, sơ chế, chế biến sản phẩm và cung cấp cho doanh nghiệp; doanh nghiệp thực hiện tổ chức tiêu thụ sản phẩm cho HTX. 
4. Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước đối với kinh tế tập thể
4.1. Nhiệm vụ trọng tâm
    
- Củng cố vai trò của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, HTX; thường xuyên rà soát, kiện toàn, bổ sung các thành viên Ban Chỉ đạo nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt, toàn diện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, điều hành giữa các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện trong phát triển kinh tế tập thể, HTX.
- Tăng cường trách nhiệm của các thành viên là các cơ quan chuyên ngành về kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực được phân công quản lý; chủ động đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp nhằm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX.
- Nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, HTX theo hướng tăng cường kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện pháp luật của HTX; hỗ trợ, hướng dẫn để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho HTX hoạt động; tránh tình trạng buông lỏng hoặc can thiệp quá sâu, không đúng đối với tổ chức, hoạt động của HTX. Chính quyền các cấp cần phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của HTX, không can thiệp vào công việc nội bộ của HTX đặc biệt là phương án sản xuất kinh doanh và công tác nhân sự.
- Tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức làm công tác quản lý 
nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã; bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực quản lý, kinh tế, thương mại, công nghệ cho thành viên, những người tham gia 
kinh tế tập thể.
- Quan tâm, phát triển các tổ chức, cơ sở đảng, đoàn thể trong tổ chức kinh tế tập thể, HTX.
4.2. Giải pháp thực hiện
- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế tập thể đối với ngành, lĩnh vực theo phân công và quy định pháp luật hiện hành.
- Bố trí công chức chuyên trách đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX, tránh tình trạng không có đơn vị hoặc cán bộ chuyên trách theo dõi về kinh tế tập thể.
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của HTX theo quy định.
- Phối hợp chia sẻ dữ liệu về tình hình hoạt động của HTX cho Liên minh Hợp tác xã Thành phố để tổng hợp, báo cáo định kỳ theo quy định.
- Chủ động phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Thành phố thực hiện chương trình phối hợp phát triển kinh tế tập thể qua từng giai đoạn.
- Tăng cường tính minh bạch trong quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý.
5. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và Liên minh Hợp tác xã Thành phố đối với phát triển kinh tế tập thể
5.1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Tập trung vai trò, trách nhiệm của các cấp Ủy đảng, đặc biệt là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế tập thể, HTX. Đưa phát triển kinh tế tập thể là một trong những nội dung quan trọng trong kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các Sở, ngành và địa phương.
- Phát huy vai trò và trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, 
Thành đoàn Thành phố, Hội Cựu chiến binh Thành phố và các tổ chức hội, hiệp hội khác tăng cường vận động, giáo dục quần chúng, thành viên tự nguyện tham gia và thực hiện các quy định pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã; đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cần có chương trình, kế hoạch hành động, phối hợp với các tổ chức thành viên trong việc phát triển kinh tế tập thể, HTX.
5.2. Giải pháp thực hiện
     Giao Chi cục Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch triển khai phát triển kinh tế tập thể, HTX theo ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế tập thể được Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành theo giai đoạn 05 năm và hàng năm./.

Người viết : Lê Công Hậu
Ý kiến bạn đọc