Cơ điện, ngành nghề nông thôn

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thứ hai, 28/08/2023, 08:52 GMT+7

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
***
    

     Ngày 11 tháng 8 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 3394/QĐ-BNN-KTHT về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030, trong đó tập trung triển khai thực hiện 09 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cụ thể như sau:
    1. Rà soát, đề xuất xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản. Đặc biệt sớm tham mưu Chính phủ phê duyệt Nghị định cơ giới hoá, cơ giới hoá đồng bộ trong nông nghiệp.
    2. Xây dựng, hoàn thiện và áp dụng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy, thiết bị, công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản; tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn lao động; tiêu chí đánh giá năng lực chế biến và cơ giới hoá; hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các ngành hàng nông sản.
    3. Xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng các cụm liên kết sản xuất chế biến, tiêu thụ, các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, các trung tâm logistics, trung mtâm đầu mối phục vụ cơ giới hoá nông nghiệp và đổi mới hình thức tổ chức sản xuất phát huy thế mạnh từng vùng.
    4. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản.
    5. Rà soát, đánh giá nguồn nhân lực, xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo chuyên ngành cơ giới nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản; tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực trong lĩnh vực cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản.
    6. Chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm và triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế để hợp tác chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản.
    7. Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số về cơ giới hóa và chế biến nông sản.
    8. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các địa phương nhằm triển khai thực hiện mục tiêu, định hướng của Chiến lược đề ra.
    9. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết.
    (Chi tiết kèm theo Quyết định số 3394/QĐ-BNN-KTHT ngày 11 tháng 8 năm 2023)

Người viết : Nguyễn Hồng Minh
Ý kiến bạn đọc