Kinh tế hợp tác

Kết quả đánh giá phân loại HTX nông nghiệp trên địa bàn Thành phố năm 2020

Thứ năm, 11/11/2021, 14:02 GMT+7

Kết quả đánh giá phân loại HTX nông nghiệp trên địa bàn Thành phố năm 2020

I. Hướng dẫn đánh giá phân loại HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp:

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp như sau:

1. Tiêu chí đánh giá phân loại HTX nông nghiệp gồm 06 tiêu chí:

- Doanh thu và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của hợp tác xã;

- Lợi ích của các thành viên hợp tác xã;

- Vốn hoạt động của hợp tác xã;

- Quy mô thành viên ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng;

-  Hợp tác xã được khen thưởng trong năm;

- Mức độ hài lòng của thành vỉên đối với hợp tác xã.

2. Phương pháp và trình tự đánh giá:

- Phương pháp đánh giá được thực hiện theo hình thức hợp tác xã tự chấm điểm dựa trên các tiêu chí được nêu.

- Trình tự đánh giá xếp loại HTX nông nghiệp được thực hiện hàng năm theo 05 bước sau:

+ Bước 1: Lấy ý kiến thành viên về mức độ hài lòng đối với hợp tác xã

+ Bước 2: Hợp tác xã nông nghiệp tổ chức tự chấm điểm

+ Bước 3: Hợp tác xã nông nghiệp gửi bảng tự chấm điểm

+ Bước 4: Báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện, tỉnh và thông báo công khai kết quả tự chấm điểm và xếp loại hợp tác xã cho thành viên

+ Bước 5: Báo cáo kết quả cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

             3. Xếp loại hợp tác xã nông nghiệp:

3.1. Hợp tác xã nông nghiệp được xếp loại theo 04 mức sau:

a) Hợp tác xã hoạt động tốt: Tổng số điểm đạt từ 80 điểm đến 100 đỉểm;

b) Hợp tác xã hoạt động khá: Tổng số điểm đạt từ 65 điểm đến dưới 80;

c) Hợp tác xã hoạt động trung bình: Tổng số điểm đạt từ 50 điểm đến dưới 65 điểm;

d) Hợp tác xã hoạt động yếu: Tổng số điểm đạt dưới 50 điểm hoặc trong năm bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động của hợp tác xã.

3.2. Hợp tác xã mới thành lập và sản xuất kinh doanh chưa đủ 12 tháng trong năm thì không tự chấm điểm và xếp loại.

II. Tổng hợp kết quả đánh giá phân loại HTX nông nghiệp năm 2020:

Người viết : Lê Công Hậu
Ý kiến bạn đọc