Phát triển nông thôn và bố trí dân cư

Một số chính sách hỗ trợ thực hiện tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ năm, 30/11/2023, 08:29 GMT+7

Một số chính sách hỗ trợ thực hiện tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh


       Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thực hiện tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới như:
     1. Chính sách hỗ trợ khuyến nông theo Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố khi tham gia sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố được ngân sách Thành phố hỗ trợ giống, thiết bị, vật tư thiết yếu (tối đa 50% chi phí); hỗ trợ kinh phí thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ cao (tối đa 40% tổng kinh phí thực hiện); hỗ trợ kinh phí thực hiện mô hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp (tối đa 100% kinh phí thực hiện nhưng không quá 100 triệu đồng/mô hình). 
     2. Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 
     Các tổ chức, cá nhân tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố có dự án liên kết được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì được ngân sách Thành phố hỗ trợ các nội dung sau:
- Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết: chủ trì liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không quá 300 triệu đồng, bao gồm tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường.
- Hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết: dự án liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết. Tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng 
- Hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn. 
- Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường.
- Hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật mới: hỗ trợ 40% chi phí chuyển giao khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi.

     3. Chính sách hỗ trợ lãi vay theo Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân Thành phố ban hành Quy định về hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư được      Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố cho vay thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
    Các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư sản xuất các dự án sau:
- Dự án đầu tư Nhà máy giết mổ công nghiệp, đầu tư trang bị các kho bảo quản thịt và sản phẩm chế biến, pha lóc; dự án đầu tư cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi; xây dựng kho lạnh, kho bảo quản dự trữ các mặt hàng nông thủy sản, thực phẩm chế biến. Các dự án phải đáp ứng yêu cầu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không gây ô nhiễm môi trường, sản phẩm của các dự án phải thuộc danh mục mặt hàng thiết yếu cho Chương trình bình ổn thị trường được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt hoặc phục vụ cho sản xuất các mặt hàng này.
- Dự án đầu tư cải tạo chợ đầu mối nông sản thực phẩm và chợ truyền thống trên địa bàn các quận, huyện.
 - Dự án nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
- Dự án nghiên cứu, sản xuất giống nông, lâm nghiệp, thủy sản.
- Dự án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất nông nghiệp.
- Dự án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển.
     Các doanh nghiệp, hợp tác xã có thể tham gia và hưởng chính sách hỗ trợ vay vốn. Mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất: mức vốn vay tối đa của dự án được ngân sách hỗ trợ lãi suất là 200 tỷ đồng/dự án, trong đó phần vốn đầu tư xây dựng công trình (tham khảo suất đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành hoặc các cách tính toán tổng mức đầu tư khác phù hợp quy định) được hỗ trợ tối đa 70%, phần vốn đầu tư công nghệ và thiết bị (được tính toán phù hợp quy định) được hỗ trợ tối đa 85%. Mức hỗ trợ lãi suất: ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% mức lãi suất theo quy định.
     4. Chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi của Quỹ trợ vốn xã viên hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 2539/QĐ-UB ngày 13 tháng 6 năm 2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố về cho phép thành lập Quỹ trợ vốn xã viên Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Thành phố
Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác, hộ dân là thành viên hợp tác  xã, tổ hợp tác tham gia phát triển sản xuất nông nghiệp có thể tham gia và hưởng chính sách hỗ trợ vốn, tín dụng từ Quỹ trợ vốn xã viên Hợp tác xã Thành phố với mức phí cho vay khoảng 70% so với lãi suất cho vay cùng kỳ hạn của các ngân hàng thương mại. 
     5. Chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi của Quỹ Hỗ trợ Nông dân Thành phố theo Quyết định số 4183/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên nông dân tham gia phát triển sản xuất nông nghiệp có thể được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân Thành phố với mức phí cho vay cao nhất không quá 80% lãi suất cho vay cùng kỳ hạn của các ngân hàng thương mại./.

Người viết : Phùng Ngọc Tâm
Ý kiến bạn đọc