Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Phê duyệt Chương trình đào tạo nghề “Kinh doanh nông nghiệp” trình độ thường xuyên phục vụ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Thứ sáu, 24/11/2023, 09:28 GMT+7

Phê duyệt Chương trình đào tạo nghề “Kinh doanh nông nghiệp” trình độ thường xuyên phục vụ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
***
    

     Ngày 15 tháng 11 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 4880/QĐ-BNN-KTHT về phê duyệt Chương trình đào tạo nghề “Kinh doanh nông nghiệp” trình độ thường xuyên phục vụ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Một số nội dung chính của Chương trình như sau:
    1. Tên nghề: Kinh doanh nông nghiệp
    2. Kỹ năng đạt được sau khi tham gia Chương trình
    Sau khi tham gia Chương trình đào tạo, người học có được một số kỹ năng như:
    - Xây dựng được quy trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh gồm công tác chuẩn bị, thu thập, phân tích thông tin, xác định mục tiêu, đánh giá thị trường, ước tính chi phí, thu nhập, hiệu quả kinh tế và kiểm tra;
    - Lập được kế hoạch sản xuất cho sản phẩm nông sản cụ thể tại đơn vị theo mùa vụ và theo năm;
    - Tính toán được các loại chi phí, thu nhập từ hoạt động sản xuất và xác định được lãi/lỗ từ đó người nông dân có thể so sánh được hiệu quả của hoạt động sản xuất qua các mùa vụ;
    - Tính toán được các chi phí phát sinh từ các công đoạn sau thu hoạch từ đó lựa chọn được phương pháp tối ưu chi phí sau thu hoạch;
    - Xây dựng được các phương án quản lý rủi ro nhằm giảm thiểu các tác động 2 xấu ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh do rủi ro gây ra;
    - Lập được kế hoạch chi tiêu cho hộ gia đình trong năm để xác định nhu cầu tài chính của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó đánh giá được kế hoạch tài chính trong năm của hộ gia đình;
    - Thực hiện đúng các trình tự và thủ tục gởi tiền vào ngân hàng và khi thực hiện các khoản vay tại ngân hàng.
    3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
    Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo nghề Kinh doanh nông nghiệp người học có năng lực thực hiện một số công việc của nghề Kinh doanh nông nghiệp cụ thể như sau:
    - Làm việc trong các Hợp tác xã;
    - Làm việc trong các cơ sở sản xuất nông nghiệp;
    - Tự khởi nghiệp.
    (Chi tiết kèm theo Quyết định số 4880/QĐ-BNN-KTHT ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Người viết : Nguyễn Hồng Minh
Ý kiến bạn đọc