Kinh tế hợp tác

Quy trình thành lập Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ tư, 10/11/2021, 11:15 GMT+7

Quy trình thành lập Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Theo Luật Hợp tác xã năm 2012, Hợp tác xã (HTX) là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Năm 2015, Thành phố có 69 HTX nông nghiệp, đến năm 2020 đã tăng lên 121 HTX (với 2.590 thành viên), bình quân thành lập mới 8-10 HTX/năm. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX đang dần được củng cố: Quy mô vốn bình quân năm 2015 đạt 346.095 triệu đồng/HTX, đã tăng lên 545.453 triệu đồng/HTX vào năm 2020; Doanh thu bình quân năm 2015 đạt 11.000 triệu đồng/HTX/năm, đã tăng lên 13.132 triệu đồng/HTX/năm vào năm 2020; Lợi nhuận bình quân năm 2015 đạt 423 triệu đồng/HTX, đã tăng lên 525 triệu đồng/HTX vào năm 2020 (tăng 1,3 lần). Các HTX nông nghiệp thời gian qua đã thể hiện được vai trò kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ đầu vào, đầu ra, hướng dẫn quy trình chăm sóc;.... đối với các hộ thành viên. Để có thể thành lập và đưa vào hoạt động 01 HTX nông nghiệp, cần tập trung vào những nội dung sau đây:

1. Ý tưởng thành lập hợp tác xã

Đầu tiên, cần tìm ít nhất là 07 thành viên (cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có nhu cầu thành lập HTX) để hình thành ý tưởng, mục tiêu thành lập HTX. Đồng thời nên lựa chọn 03 sáng lập viên có trình độ, có kinh nghiệm, tâm huyết với mô hình HTX và có ý chí hợp tác làm kinh tế. Sau khi tập hợp xong, các thành viên cần tiến hành nghiên cứu các văn bản pháp luật quy định về HTX, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với HTX và các văn bản khác có liên quan đến HTX. Đồng thời, các sáng lập viên cần xác định nhu cầu chung của thành viên về sản phẩm, dịch vụ.

2. Đánh giá sơ bộ tiềm năng phát triển hợp tác xã

2.1. Nghiên cứu, tìm hiểu thị trường đầu ra của các sản phẩm, dịch vụ của HTX, cụ thể: Cần tìm hiểu về thị trường cung, cầu về sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu của thành viên trong HTX và tiềm năng của thị trường trong tương lai. Đồng thời, phải đánh giá năng lực cạnh tranh, khả năng chiếm lĩnh thị trường của các sản phẩm, dịch vụ của HTX dự định thành lập; Cách thức tiếp thị và phân phối các sản phẩm, dịch vụ của HTX; Dự kiến giá bán và chất lượng sản phẩm, dịch vụ....

2.2. Đánh giá các yếu tố đầu vào phục vụ hoạt động của HTX và thành viên tương lai của HTX. Các yếu tố bao gồm: điều kiện tự nhiên (đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng...), tập quán của người dân; khả năng hoạt động kinh tế của thành viên tương lai; khả năng đất đai, cung ứng nguyên vật liệu; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là các ngành, nghề, lĩnh vực mà HTX dự kiến hoạt động. Đồng thời cần phải tìm hiểu về quy hoạch, cơ sở hạ tầng kỹ thuật... tại địa phương.

2.3. Đánh giá năng lực tài chính của thành viên tương lai và HTX: Cần đánh giá khả năng góp vốn của từng thành viên (bằng tiền, hiện vật, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ... quy ra tiền Việt Nam đồng) và khả năng vay vốn từ các thành viên theo thỏa thuận hoặc các nguồn khác khi có nhu cầu nhằm xem xét nhu cầu và sự bảo đảm các nguồn lực tài chính cho việc thực hiện có hiệu quả các hoạt động của HTX.

3. Tiến hành tuyên truyền, vận động thành viên

Các sáng lập viên chuẩn bị tài liệu, phân công thực hiện; thông báo với UBND xã, phường nơi HTX dự kiến đặt trụ sở chính và tiến hành tuyên truyền, vận động người dân tham gia HTX.

4. Chuẩn bị hội nghị thành lập hợp tác xã

Các sáng lập viên chuẩn bị dự thảo các nội dung sau: tên, biểu tượng của lập HTX; Điều lệ, Phương án sản xuất - kinh doanh ban đầu; danh sách thành viên. Đồng thời, các sáng lập viên chuẩn bị công tác hậu cần cho Hội nghị: dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị, thành phần tham dự, khách mời, Dự thảo chương trình, nội dung hội nghị. Sau đó, tiến hành phân công công việc cho từng sáng lập viên.

5. Tiến hành tổ chức Hội nghị thành lập hợp tác xã

Hội nghị thành lập HTX chủ yếu thông qua các nội dung chính sau:

- Nắm bắt, thảo luận và biểu quyết thông qua các loại văn bản (Dự thảo Điều lệ; dự thảo Phương án sản xuất - kinh doanh; dự thảo Danh sách thành viên của HTX dự định thành lập);

- Bầu và quyết định các chức danh: Hội đồng quản trị, chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Ban Kiểm soát, Trưởng ban Kiểm soát hoặc Kiểm soát viên;

- Biểu quyết các nội dung khác liên quan đến thành lập HTX;

- Thông qua Nghị quyết hội nghị.
Người viết : Nguyễn Thị Hiền
Ý kiến bạn đọc