Hành chính tổng hợp

Tài liệu tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 09 tháng 11

Thứ tư, 09/11/2022, 09:24 GMT+7

Tài liệu tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 09 tháng 11

1.Sự hình thành ngày Pháp luật Việt Nam 09/11
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay gọi ngắn gọn là Ngày Pháp luật là một ngày kỷ niệm tại Việt Nam vào ngày 09 tháng 11 hàng năm, bắt đầu từ năm 2013. Ngày Pháp luật được quy định cụ thể trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Việt Nam. Đây là ngày trong năm để khẳng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật tại Việt Nam và thúc đẩy tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền.Ngày 09/11 được lấy là Ngày Pháp luật Việt Nam bởi đây là ngày Hiến pháp đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội Việt Nam được thông qua (ngày 09/11/1946). Đến nay, Việt Nam đã có 05 bản Hiến pháp, bản Hiến pháp đang có hiệu lực là Hiến pháp năm 2013. Tuy vậy, ý nghĩa của ngày “khai sinh” ra bản Hiến pháp đầu tiên vẫn rất được trân trọng. Đó cũng chính là lý do Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật quy định:“Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”. Cụ thể hóa Điều này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 4/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó quy định cụ thể nội dung, hình thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật.
2.Mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: 
Thông qua các hoạt động được tổ chức, Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân, công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật. Qua đó, những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội. Từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp. Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân nói chung và cán bộ, công chức, viên chức nói riêng trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Do vậy, Ngày Pháp luật còn là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc. Ngày 9-11 được coi là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ kết nối xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Trên cơ sở đó, nhắc nhở giáo dục cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật.

Hình ảnh buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Chi cục Phát triển nông thôn

3.Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tại Chi cục Phát triển nông thôn
Chi cục luôn phối hợp chặt chẽ, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị  bảo đảm việc cung cấp thông tin pháp luật đầy đủ, chính xác, kịp thời các nội dung liên quan đến chính sách, pháp luật, dự thảo có tác động lớn đến người dân khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố, từ đó tạo sự đồng thuận, nhất quán trong thực thi chính sách, pháp luật. 
Thích ứng với các tình huống đặc biệt phát sinh trong thực tế, Chi cục luôn đổi mới nội dung tuyên truyền, hình thức phổ biến đa dạng, phù hợp với đặc điểm tính chất của từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. 
Chi cục Phát triển nông thôn ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin hình thức tuyên truyền ngày càng được đa dạng hóa, sinh động, phong phú, được minh họa bằng nhiều hình ảnh, phóng sự nên thu hút người dân vì dễ dàng tiếp thu và thực hiện vì phù hợp với từng nhóm đối tượng, lĩnh vực chuyên môn, tạo mọi điều kiện để nông dân tiếp cận toàn diện thông tin từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, huy động sức mạnh của nông dân tham gia phong trào thi đua, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Người viết : Lương Vũ Thanh Hải
Ý kiến bạn đọc