Quy hoạch và Bố trí dân cư

Thông tư Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng gia

Thứ năm, 04/01/2024, 10:29 GMT+7

Thông tư Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
***


    Ngày 21 tháng 12 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 24/2023/TT-BNNPTNT về Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, hướng dẫn thực hiện một số nội dung chính như sau:
    - Lập dự án bố trí ổn định dân cư tập trung.
    - Lập phương án bố trí ổn định dân cư xen ghép.    
    - Xây dựng nội dung bố trí ổn định dân cư trong kế hoạch đầu tư công.
    - Nội dung hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình, cá nhân.
    - Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm, tuyên truyền vận động, nâng cao năng lực quản lý, thực hiện Chương trình bố trí dân cư.
    - Quy trình bố trí ổn định dân cư.
    Chi tiết theo Thông tư số 24/2023/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đính kèm)./.

Người viết : Nguyễn Hồng Minh
Ý kiến bạn đọc