Thủ tục đăng ký hợp tác xã

11 điểm cần lưu ý của thông tư 07/2019/TT-BKHĐT

Thứ ba, 12/11/2019, 15:57 GMT+7

11 điểm cần lưu ý của thông tư 07/2019/TT-BKHĐT

     Ngày 08/4/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (sau đây gọi là Thông tư 07).

     Theo đó, Thông tư 07 quy định một số nội dung mới về liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hợp tác xã, cụ thể như sau:

     1. Về hồ sơ đăng ký thành lập, hồ sơ đăng ký thay đổi, hồ sơ tạm ngừng hoạt động, hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động, chia tách, sáp nhập, hợp nhất của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã thực hiện theo quy định tại Thông tư 07 và phụ lục đính kèm Thông tư 07.

     Hồ sơ chuyển địa điểm khi thay đổi địa chỉ làm thay đổi cơ quan thuế trực tiếp quản lý, hồ sơ hoàn thành nghĩa vụ thuế khi giải thể HTX, chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của HTX thực hiện theo quy định của Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

     2. Về địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thành lập, hồ sơ đăng ký thay đổi, hồ sơ tạm ngừng hoạt động, hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động, chia tách, sáp nhập, hợp nhất của HTX, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX. Người nộp thuế nộp cho cơ quan đang ký HTX (Phòng đăng ký kinh doanh nếu người nộp thuế là quỹ tín dụng nhân dân, liên hiệp HTX; Phòng Tài chính Kế hoạch nếu người nộp thuế là HTX) theo quy định tại Thông tư 07.

     Đối với hồ sơ chuyển địa điểm khi thay đổi địa chỉ làm thay đổi cơ quan thuế trực tiếp quản lý, hồ sơ hoàn thành nghĩa vụ thuế khi giải thể HTX, chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của HTX, người nộp thuế nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý ) theo quy đinh tại Điều 11, Điều 17 Thông tư 07 và Điều 12,Điều13, Điều 16, Điều17 Thông tư số 95/2016/TT-BTC.

     3. Về giấy chứng nhận đăng ký HTX, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Thông tư 07 thì giấy chứng nhận đăng ký HTX là văn bản hoặc bản điện tử mà cơ quan đăng ký HTX cấp cho HTX ghi lại những thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế do HTX đăng ký. Giấy chứng nhận đăng ký HTX đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế của HTX.

     4. Về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký HTX.

     - Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính của HTX sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc tỉnh, thành phố tực thuộc Trung ương khác với nơi HTX đã đăng ký:

     Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 07 thì HTX thay đổi tại cơ quan đăng ký HTX nơi HTX dự định đặt trụ sở mới.

     Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, HTX phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

     - Trường hợp thay đổithông tin đăng ký khác như, tên, ngành nghề kinh doanh, địa chỉ trụ sở xã/phường cùng quận/huyện, người đại diện theo pháp luật...: Theo quy định tại Thông tư 07 thì HTX đăng ký thay đổi tại cơ quan đăng ký HTX nơi HTX dự định đặt trụ sở mới.

     5. Về đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

     Theo quy đinh tại Điều 15 Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT, HTX gửi thông báo đến cơ quan đăng ký HTX mơi đã cấp giấy chứng nhận cho HTX, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh để đăng ký tạm ngừng hoạt động, không phải nộp hồ sơ cho cơ quan thuế.

     6. Về giải thể HTX, chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của HTX.

     Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 07, hồ sơ giải thể HTX, thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của HTX không có Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của HTX.

     Trước khi HTX nộp hồ sơ giải thể HTX, thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của HTX đến cơ quan đăng ký HTX, người nộp thuế phải nộp hồ sơ châm dứt hiệu lực mã số thuế đến cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ thuế.

     Cơ quan đăng ký HTX khi nhận hồ sơ giải thể HTX, thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của HTX gửi văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đến cơ quan thuế để xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

     7. Về tiếp tục hoạt động trước thời hạn đã thông báo với cơ quan đăng ký HTX về tạm ngừng hoạt động.

     Theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT và Thông tư 07, HTX không được đăng ký tiếp tục hoạt động trước thời hạn đã thông báo với cơ quan đăng ký HTX về tạm ngừng hoạt động.

     8. Về khôi phục tình trạng pháp lý của HTX sau khi bị thu hồi giấy chứng nhận.

     Theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT và Thông tư 07, không có quy định về khôi phục tình trạng pháp lý của HTX sau khi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký HTX, giấy chứng nhận đăng ký họat động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX.

     9. Về khôi phục mã số thuế của HTX, chi nhánh, văn phòng đại diện của HTX khi chưa bị thu hồi giấy chứng nhận. HTX, chi nhánh, văn phòng đại diện của HTX được khôi phục mã số thuế trong trường hợp quy định tại Điểm b, Điểm c, Khoản 1 điều 20 Thông tư số 95/2016/TT-BTC.

     10. Về cấp mã HTX qua hệ thống liên thông.

     Theo hướng dẫn của Thông tư 07, mỗi hợp tác xã được cấp một mã số duy nhất gồm 10 chữ số, gọi là mã số hợp tác xã. Mã số này đồng thời là mã số thuế của hợp tác xã.

     Mã số đơn vị phụ thuộc của hợp tác xã được cấp cho chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã. Mã số đơn vị phụ thuộc của hợp tác xã là mã số thuế gồm 13 chữ số, bao gồm mã số hợp tác xã và 3 chữ số được cấp theo thứ tự từ 001 - 999.

     Mã số của địa điểm kinh doanh là mã số của 5 chữ số được cấp theo thứ tự từ 00001 đến 99999. Mã số này không phải là mã số thuế của địa điểm kinh doanh.

    Để thực hiện cấp mã HTX, chi nhánh, văn phòng đại diện của HTX thống nhất giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký HTX Thông tư 07 đã quy định quy trình phối hợp tạo và cấp cấp mã số HTX giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký HTX:

     Khi hồ sơ đăng ký HTX đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX theo quy định, thông tin về hồ sơ đăng ký HTX được chuyển sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính).

     Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký HTX, Tổng cục Thuế có trách nhiệm tạo mã số HTX và chuyển mã số HTX sang Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký HTX để cơ quan đăng ký HTX cấp cho HTX. Thông tin về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký HTX sẽ được chuyển sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế.

     Trường hợp Tổng cục Thuế từ chối cấp mã số HTX thì phải gửi thông tin sang Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký HTX, trong đó nêu rõ lý do từ chối để cơ quan đăng ký HTX thông báo cho HTX.

     11. Về quy định chuyển tiếp.

     Đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện đã thành lập trước khi Thông tư 07 có hiệu lực (từ ngày 28/5/2019) nhưng chưa được cấp mã số đơn vị phụ thuộc, HTX thực hiện đăng ký mã số thuế theo quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC, sau đó thực hiện thay đổi nội dung đăng ký hoạt động tại cơ quan đăng ký HTX để được cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX thay cho giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế.

     - HTX đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký HTX trước khi Thông tư 07 có hiệu lực (từ ngày 28/5/2019) không bắt buộc phải thực hiện thủ tục đổi sang giấy chứng nhận đăng ký HTX theo quy định tại Thông tư 07. HTX sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX khi thay đổi nội dung đăng ký HTX.

     - Trường hợp HTX có nhu cầu đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký HTX được cấp trước khi Thông tư 07 có hiệu lực (từ ngày 28/5/2019) sang giấy chứng nhận đăng ký HTX theo quy định tại Thông tư 07 nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, HTX nộp giấy đề nghị kèm theo bản chính giấy chứng nhận đăng ký HTX hoặc bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp trước đây và bản chính giấy chứng nhận đăng ký thuế tại cơ quan đăng ký HTX để được cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc