Phát triển nông thôn và bố trí dân cư

Ban hành kế hoạch hành động của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 27 tháng 02 nam 2023 cua Chính phủ

Thứ tư, 19/04/2023, 15:52 GMT+7

Ban hành kế hoạch hành động của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành trung ương đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 13 tháng 3 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 835/QĐ-BNN-KH về ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Người viết : Phạm Minh Nhật
Ý kiến bạn đọc