Logo 2

NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu để trở thành trung tâm giống cây trồng, vật nuôi phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các tỉnh Đông và Tây Nam bộ
08/11/2018
Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu để trở thành trung tâm giống cây trồng, vật nuôi phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các tỉnh Đông và Tây Nam bộ
Hội thảo mô hình đơn vị sản xuất cơ bản của nông nghiệp thành phố từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo
08/11/2018

Hội thảo mô hình đơn vị sản xuất cơ bản của nông nghiệp thành phố từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo