Logo 2

Phát triển nông thôn và bố trí dân cư

Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đến năm 2020  hoàn thành phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
08/11/2018

Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đến năm 2020  hoàn thành phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Kết quả thực hiện công tác phát triển nông thôn 9 tháng đầu năm 2017 của Chi cục Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh
08/11/2018

Kết quả thực hiện công tác phát triển nông thôn 9 tháng đầu năm 2017 của Chi cục Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh

 

Kết quả thực hiện chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
08/11/2018
Kết quả thực hiện chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo trên địa bàn Thành phố.
08/11/2018
Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo trên địa bàn Thành phố.
Dạy nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh
08/11/2018
Dạy nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁNG 6 NĂM 2018
23/10/2018
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁNG 6 NĂM 2018
Ký kết hợp tác phát triển nông nghiệp nông thôn giữa thành phố Hồ Chí Minh
03/10/2018
Nhằm tạo điều kiện cho người tiêu dùng Quận Bình Tân tiếp cận các sản phẩm nông sản an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP hay tham gia chuỗi thực phẩm an toàn của Thành phố. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố tổ chức Chợ phiên Nông sản an toàn thành phố Hồ Chí Minh tại Quận Bình Tân.
Tình hình sản xuất nông nghiệp 7 tháng đầu năm 2018
03/10/2018
Nhằm tạo điều kiện cho người tiêu dùng Quận Bình Tân tiếp cận các sản phẩm nông sản an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP hay tham gia chuỗi thực phẩm an toàn của Thành phố. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố tổ chức Chợ phiên Nông sản an toàn thành phố Hồ Chí Minh tại Quận Bình Tân.
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁNG 5 NĂM 2018
04/06/2018
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁNG 5 NĂM 2018