Phát triển nông thôn và bố trí dân cư

Nghị Định 116/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2018 của chính phủ
06/12/2019

Nghị Định 116/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2018 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ
06/12/2019

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2014 của chính phủ
05/12/2019
Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2014 của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
Quyết Định 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 của thủ tướng chính phủ
05/12/2019

Quyết Định 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 của thủ tướng chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020

Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của hội đồng nhân dân thành phố
05/12/2019
Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của hội đồng nhân dân thành phố về ban hành quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 – 2020
Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của hội đồng nhân dân
05/12/2019

Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của hội đồng nhân dân về ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 – 2020