Phát triển nông thôn và bố trí dân cư

Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 05 năm 2017 của chính phủ
05/12/2019
Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 05 năm 2017 của chính phủ về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu
Nghị Định 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ
04/12/2019
Nghị Định 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp
Nghị Định 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ
04/12/2019
Nghị Định 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Nghị Định 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ
04/12/2019
Nghị Định 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân
04/12/2019

Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân về ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng công tác tại các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố hồ chí minh giai đoạn 2017 – 2020

Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của ủy ban nhân dân thành phố
04/12/2019
     Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định về thực hiện chương trình kích cầu đầu tư của thành phố hồ chí minh
Quyết định số 1956/QĐ-TTG ngày 27 tháng 11 năm 2009 của thủ tướng chính phủ
04/12/2019
Quyết định số 1956/QĐ-TTG ngày 27 tháng 11 năm 2009 của thủ tướng chính phủ về phê duyệt đề án “đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018 của ủy ban nhân dân thành phố
04/12/2019
Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018 của ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 10/2017/nq-hđnd ngày 07 tháng 12 năm 2017 của hội đồng nhân dân thành phố về ban hành quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 – 2020
Quyết định số 68/2013/QĐ-TTG ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ Tướng Chính phủ
04/12/2019

Quyết định số 68/2013/QĐ-TTG ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ Tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Quyết định số 50/2014/QĐ-TTG ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ Tướng Chính phủ
04/12/2019

Quyết định số 50/2014/QĐ-TTG ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ Tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 – 2020