Phát triển nông thôn và bố trí dân cư

Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023

Thứ hai, 19/06/2023, 08:43 GMT+7

Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023

     Với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với kêu gọi sự hỗ trợ, tư vấn, đồng hành của các doanh nghiệp, hiệp hội công nghệ thông tin chuyên nghiệp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động về chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tổ chức, cá nhân tham gia chuỗi giá trị nông nghiệp từ trung ương đến địa phương. Ngày 11 tháng 5 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Quyết định 1837/QĐ-BNN-CĐS ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023. Ngày 11 tháng 5 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Quyết định 1837/QĐ-BNN-CĐS ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023
     Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023
     Theo đó, năm 2023 là năm Dữ liệu số quốc gia, tập trung vào thực hiện một số chỉ số quan trọng, cụ thể như sau:
     (1) Dữ liệu số
- Hoàn thành ban hành danh mục cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý và kế hoạch, lộ trình cụ thể để xây dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu trong danh mục.
- 30% đơn vị thuộc Bộ triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp chuyên ngành.
- 80% đơn vị chuyên ngành triển khai chức năng kho dữ liệu điện tử của tổ chức phục vụ công tác lưu trữ và quản lý.
     (2) Chính phủ số
- 70% dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần triển khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia quy định tại Nghị định 42/2022/NĐ-CP .
- Nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm đảm bảo tính minh bạch và sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân.
- Thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với một số dịch vụ công theo đúng quy định.
- 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ (không bao gồm nội dung mật) được ký số, gửi qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, chia sẻ với Hệ thống      thông tin báo cáo Quốc gia.
- Trên 50% cán bộ, công chức, viên chức quản lý được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản.
- Cải thiện vị trí xếp hạng chuyển đổi số theo Bộ Chỉ số chuyển đổi số cấp Bộ ngành (DTI) năm 2023.
     (3) Kinh tế nông nghiệp số
- Phát triển kinh tế số trong nông nghiệp nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp, người dân tham gia các hoạt động trong nông nghiệp tăng cường ứng dụng công nghệ số vào quy trình sản xuất, cung cấp dịch vụ nông nghiệp; quản lý, giám sát nguồn gốc;
Hình thành hệ sinh thái nông nghiệp số nhằm khuyến khích người dân và doanh nghiệp tham gia vào chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ số trong quy trình sản xuất, cung cấp dịch vụ nông nghiệp.
- Cung cấp dữ liệu mở có thể truy cập, sử dụng dễ dàng; hoàn thiện kho dữ liệu số đáp ứng các yêu cầu về kết nối; chia sẻ tài nguyên thông tin, dữ liệu trong Bộ.
     (4) Xã hội số
     Khuyến khích các hoạt động ứng dụng các công nghệ số như cảm biến, IoT, trí tuệ nhân tạo và khai thác dữ liệu để theo dõi các thông số đất đai, thời tiết,... nhằm tăng năng suất và cải thiện chất lượng sản phẩm nông nghiệp.
     (5) An toàn, an ninh mạng
     Bảo đảm an toàn thông tin mạng theo mô hình 4 lớp:
- 100% máy chủ, máy trạm của Bộ được triển khai giải pháp phòng chống độc;
- 100% hệ thống thông tin quan trọng của Bộ được phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn tin.

Người viết : Phạm Minh Nhật
Ý kiến bạn đọc